REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 19.02.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 13 SHKURT 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRES

01851/15

ARMIR XHANGOLLI - MINISTRIA E MBROJTJES TIRANE

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mbrojtjes, kundër vendimit nr. 1466, datë 19.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

2

TIRANE

01804/15

ARTUR HASANTARI - INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR

‘’

Prishjen e vendimit nr. 968 date 12.05.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe te vendimit nr. 7661 date 23.12.2014 te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Shkalles se Pare Tirane por me tjetër trup gjykues.

3

ELBASAN

01546/15

NEXHMIJE TAHIRI -. DREJTORIA RAJONALE ARSIMORE ELBASAN

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale Arsimore Elbasan, kundër vendimit nr. 468, datë 09.03.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

TIRANE

01531/15

TONIN QEPURI -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Prishjen e vendimit nr. 740 date 14.04.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

5

TIRANE

01524/15

NIKOLL FRROKU -. INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar, kundër vendimit nr. 899, datë 27.04.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

6

TIRANE

01424/15

NEXHAT MANCJA -. AGJENSIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, kundër vendimit nr. 1848, datë 15.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

TIRANE

01314/16

MARSIDA KARRIQI -DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE, MINISTRIA E FINANCAVE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

8

TIRANE

02236/16

ASTRIT GJUNKSHI -. MINISTRIA E MBROJTJES- DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE PRANE MINISTRISE SE PUNEVE TE BRENDSHME

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

9

TIRANE

00716/16

IBRAHIM MORINA -. MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

10

LEZHE

03491/13

GJEK DEDA,-VITORE LULETA -.

TE PADITURA K/PADITËSE: LIZA COLAJ,

VITORE LULETA,KOMISIONI VENDOR I VLERESIMIT TE TITUJVE TE PRONESISE LEZHE. ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME LEZHE. -PERSON I TRETE: KOMUNA SHENGJIN LEZHE, ZYRA E PERMBARIMIT LEZHE, Komuna Shengjin Lezhe

‘’

Prishjen e vendimit nr. 465 date 19.09.2013 te Gjykatës se Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

11

VLORE

02885/13

LILIKA PAPA, ELENI BIXHILI -. DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SE PRONAVE PUBLIKE PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE, ERAZMIE GJIKOPULLI, DEGA E SHOQERIVE PUBLIKE VLORE

‘’

Mospranimin e rekursit të paditësve Lilika Papa, Eleni Bixhili, Amalia Karavella, kundër vendimit nr. 333, datë 09.05.2013, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

12

VLORE

01674/15

AGRON SOPJANI -. DREJTORIA E POLICISE SE QARKU FIER, DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër Vendimit Nr. 3659, datë 06.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

01698/15

MIMOZA XHANI -. DREJTORIA E I.E.V.P.BERAT dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Mimoza Xhani, kundër Vendimit Nr. 3770, datë 15.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

14

TIRANE

01312/15

JULIANA KALE -. INSTITUTI I NDERTIMIT TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

15

TIRANE

01275/15

LAVDERIM HODA -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

16

TIRANE

01257/15

TAULANT HAKANI -. DREJTORIA E PERGJITHSME E POLICISE TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

17

DURRES

01743/15

DENADA XHAFERRI - ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME TIRANE, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME DURRES

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, kundër Vendimit Nr. 926, datë 29.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

18

TIRANE

02103/15

GJIN DEDA -. BASHKIA TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Bashkia Tiranë, kundër Vendimit Nr. 926, datë 29.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

19

TIRANE

01799/15

ARDITA HYKAJ -. SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR

‘’

Dale gabimisht ne liste, pasi eshte ceshtje e përfunduar ne vitin 2017

20

TIRANE

00784/16

SKENDER GJYRIQI - DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 900 date 27.04.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

21

TIRANE

00714/16

TROJAN PAVLLOVSKI -. MINISTRIA E BUJQESISE,ZHVILLIMIT RURAL E ADMINISTRIMIT TE UJERAVE, DAP

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

22

TIRANE

00413/16

AIDA GUGA -. MINISTRIA E MBROJTJES

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

23

TIRANE

02086/14

NIKOLLA ZHUPA -. MINISTRIA E MBROJTJES

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

24

TIRANE

03135/14

SHOQERIA "EUROSIG" SH.A ( PADITES- EUROSIG" SH.A -AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE, TIRANË ( Rishikim)

‘’

Shtyhet për ne një date tjetër me shpallje

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte