REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 16.02.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 13 SHKURT 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

LUSHNJE

00048/14

FABJOLA GJINI - BASHKIA DIVJAKË

A.THANZA

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

2

TIRANË

01044/14

XHEMAL ZELKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Mospranimin e rekursit të të paditurit Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë kundër vendimit nr.29, datë 16.01.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

POGRADEC

01142/14

LEFTER TANELLARI - SHËRBIMI KOMBETAR I PUNESIMIT TIRANE

Mospranimin e rekursit të të paditurit Shërbimi Kombëtar i Punësimit Tiranë kundër vendimit nr. 290, datë 21.05.2013 të Gjykatës së Apelit Korçë.

4

TIRANË

01606/14

BUKURIJE KOKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Mospranimin e rekursit të të paditurës Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr. 841, datë 13.03.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

5

VLORË

02887/14

VILSON LALAJ - MINISTRIA E FINANCAVE - PROKURORIA E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR VLORË

Prishjen e vendimit nr. 725, datë 23.04.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit si gjykatë kompetente.

6

VLORË

01715/15

AZEM VELIU - DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE VLORË

Prishjen e vendimit nr. 2898, datë 09.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykate, me tjetër trup gjykues.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 13 SHKURT 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

7

APEL TIRANE

01215/14

ZAMIRA SEJDO - BASHKIA TIRANE

A.THANZA

Mospranimin e rekursit të paditëses Zamira Sejdo kundër vendimit nr. 9, datë 08.01.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

APEL TIRANE

01862/14

ANILDA ALIAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Prishjen e vendimi nr. 102, datë 19.11.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit si gjykatë kompetente.

9

APEL TIRANE

02072/14

ELONA ALIAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Mospranimin e rekursit të të paditurit Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kundër vendimit nr. 75, datë 25.09.2013 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

TIRANË

00534/14

AHMET ZANI - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE

Mospranimin e rekursit të të paditurit Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kundër vendimit nr. 130, datë 05.12.2013 të Gjykatës së Apeli Tiranë

11

TIRANË

00827/14

ADELINA KOKOSHI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Mospranimin e rekursit të të paditurit Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kundër vendimit nr. 13, datë 27.12.2013 të Gjykatës Administrative të Apelit.

 

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 13 SHKURT 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

12

TIRANE

00244/18

MEHMET MANSI - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr.10-2017-1946/783, datë 25.07.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte