REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 14.12.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 12 DHJETOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

SHKODËR

00725/14

RIDVAN BUSHATI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE, DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT SHKODER

A.THANZA

Prishjen e vendimit nr. 621, datë 07.11.2013 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2

SHKODËR

02642/14

PREL AHI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Mospranimin e rekursit kundër vendimit nr. 252, datë 19.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

3

DURRËS

02904/14

IMER TOSKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

Mospranimin e rekursit kundër vendimit nr. 927, datë 20.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

4

TIRANË

02186/16

SUBJEKTI PRIVAT “ DESTAN AVDIA” - DEGA E DOGANES TIRANE

( HEQJE DORE NGA REKURSI )

Mospranimin e rekursit për çështjen administrative me nr. 31003-02186-00-2016 akti, datë 18.11.2016 për shkak të heqjes dorë të paditësit nga rekursi.

5

TIRANË

01170/16

SUBJEKTI DEA SH.P.K - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE, DREJTORIA E KONTROLLIT PAS ZHDOGANIMIT TIRANE, DEGA E DOGANES BERAT

( HEQJE DORE NGA REKURSI)

Mospranimin e rekursit për çështjen administrative me nr. 31003-01170-00-2016 akti, datë 26.07.2016 për shkak të heqjes dorë të paditësit nga rekursi.

6

TIRANË

03130/17

AGIM BEQIRI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

( REKURSI I VONUAR, PËR HERË TË DYTË,)

Mospranimin e rekursit kundër vendimit nr. 1214, datë 22.06.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7

TIRANË

02995/17

AGRON OPARI - DREJTORIA E PERGJITHSHME DOGANAVE

( REKURSI I VONUAR, PËR HERË TË DYTË,)

Mospranimin e rekursit kundër vendimit nr. 1379, datë 05.06.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

8

TIRANË

03243/17

MARTIN NIKA- AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE TIRANE

( REKURSI I VONUAR, PËR HERË TË DYTË,)

Kalimin për kompetencë lëndore Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 12 DHJETOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

9

TIRANE

01226/14

AVOKATURA E PERGJITHSHME E SHTETIT - SHOQERIA” EUROIL” SH.A

A.THANZA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Shoqëria “ Euroil” sh.a, kundër vendimit nr. 454, datë 18.02.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

10

TIRANË

00085/14

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE - SHOQERIA EUROIL SH.A

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga I.S.SH si dhe Shoqëria “ Euroil” sh.a, kundër vendimit nr. 2169, datë 23.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

11

TIRANË

02847/17

KOSTA SOTIRI - KESHILLI I MINISTRAVE TIRANE, MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE, TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT , DREJTORIA E PERGJITHSHME E RRUGEVE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

( REKURSI I VONUAR, PËR HERË TË DYTË,)

Mospranimin e rekursit kundër vendimit nr. 2576, datë 25.11.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte