PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 11 DHJETOR 2018

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

ADM TIRANE

02813/18

SHOQERIA “ RADIO 3 +” SH.P.K - AUTERITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 1181, datë 08.10.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së parë Vlorë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja tokësore.

2

ADM TIRANË

02823/18

SHOQERIA PERMBARIMORE “ BAILIFF SERVICE E.HOXHA

Prishjen e vendimit nr. 25 (864), datë 27.09.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së parë Shkodër dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja tokësore.

3

ADM TIRANË

02621/18

HAJRIJE AKSHIA - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANË

Prishjen e vendimit nr. 2756 ( 80-2018-2850), datë 16.07.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja funksionale.

4

ADM DURRËS

02620/18

STEFAN MANO, ZHANETA BEJLERI, IVONA KORRETA - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANË

Lënien në fuqi të vendimit nr. 506, datë 13.07.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.

5

ADM VLORË

02779/18

EMILJANA TOSHKËZI - BASHKIA ROSKOVEC

Lënien në fuqi të vendimit nr. 62-2018-3511 ( 936), datë 28.06.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.

6

ADM VLORË

02781/18

LUDMILLA MALAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE TIRANË, I.E.V.P PARABURGIMI VLORË

Prishjen e vendimit nr. 1130, datë 25.06.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit , si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

7

TIRANË

02811/18

SHOQËRIA “ LUDWING PEIFFER HOCH UND TIEFBAU GMBH &CO.KG”

Prishjen e vendimit nr. 911, datë 07.12.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte