PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 10 TETOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

03284/14

ILIR FOTI - ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE - “ ABAU” SH.P.K, “ GENER 2” SH.P.K

A.DVORANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

2

TIRANË

03285/14

MARTIN PËRNOJ - KËSHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE DHE E TRANSPORTIT, AUTORITETI RRUGOR SHQIPËTAR, AVOKATURA E SHTETIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

3

TIRANË

03965/14

TOM DEDAJ - Znj. INA RAMA, PROKURORI I PËRGJITHSHËM TIRANË

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër me shpallje.

4

TIRANË

03980/14

FATMIRA ÇAÇA - DREJTORIA E PËRGJITHËSHME E DOGANAVE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, ndaj vendimit Nr. 3129, datë 17.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5

ELBASAN

03987/14

SHOQËRIA “ CEZ SHPËRNDARJE” SH.A ( ISH OSSH SH.A) - KOMUNA KODOVJAT GRAMSH

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Komuna Kodovjat, Gramsh, ndaj vendimit Nr.2693, datë 02.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

6

DURRËS

04082/14

GJELOSH PRENDI - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, ndaj vendimit Nr. 1159, datë 01.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

7

DURRËS

04104/14

AFRIM ZEQIRI - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, ndaj vendimit Nr. 1894, datë 20.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

8

LEZHË

04199/14

FRAN MOLI - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT, DREJTORIA E POLICISË SË QARKUT LEZHË, KOMISARIATI I POLICISË LEZHË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, ndaj vendimit Nr. 2304, datë 05.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

9

SHKODËR

04200/14

EROGEN BRAJOVIC (VASO) - MINISTRIA E FINANCAVE, DEGA E THESARIT SHKODËR - PROKURORIA E RRETHIT SHKODER, AVOKATURA E SHTETIT SHKODER

Heq dorë relatori i çështjes.

10

DURRËS

04050/14

SHOQËRIA TREGTARE “ RAY” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRËS, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, ndaj Vendimit Nr.1513, datë 07.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

11

DURRËS

04041/14

SHOQËRIA “ XHULIO” SH.P.K - DEGA E DOGANËS DURRËS, AVOKATURA E SHTETIT DURRËS

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

12

SHKODËR

04055/14

KOLË GODIJA - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SHKODËR, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Kole Godija, ndaj Vendimit Nr.563, datë 10.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 10 TETOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

13

DURRËS

02255/18

HAMID BODLLI - BASHKIA KAVAJË

A. DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 3569, datë 21.09.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes për gjykim Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte