PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 10 PRILL 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

GJIROKASTER

00715/18

PERPARIM MALKA - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE, SULEJMAN SANXHAKU ETJ

A.THANZA

Prishjen e vendimit nr. 69, datë 06.02.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit po asaj gjykate me tjetër trup gjykues.

2

GJIROKASTER

00720/18

ROLAND KACA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E PERGJITHSHME PER KUFIRIN DHE MIGRACIONIT TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 128 ( 136), datë 24.01.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

3

DURRËS

00669/18

ZYLKA AVDIKO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

Lënien në fuqi të vendimit nr. 11-2017- 6408 ( 2100), datë 18.12.2017 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

4

TIRANË

00523/18

RAPO’S RESORT HOTEL - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE VLORE ETJ

Prishjen e vendimit nr. 1600, datë 05.12.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin pranë kësaj gjykate.

5

APEL TIRANE

00529/18

VALBONA KATORRI - KESHILLI KOMBETAR I TERRITORIT, AGJENCIA KOMBETARE E PLANIFIKIMIT TE TERRITORIT, BASHKIA TIRANE

Lënien në fuqi të vendimit nr. 3889, datë 12.10.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

6

TIRANE

00527/18

LEKA BUNGO - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES

Prishjen pjesërisht të vendimit nr. 192, datë 30.01.2018 i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes për kërkimin e dytë për kërkimin e dytë të objektit të padisë, Gjykatës së Apelit Durrës si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte