REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 11.04.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 10 PRILL 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

02054/15

VANGJEL LICO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, ISSH TIRANE

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Vangjel Liço, kundër Vendimit Nr. 1618, datë 02.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

2

TIRANE

02183/15

SHOQERIA TREGTARE "OSHEE" SH.A. - ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE ELEKTRIKE (ERE)-

SHOQERIA TREGTARE "OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT" SH.A

‘’

Mospranimin e rekursit të personit të tretë, Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a., kundër Vendimit Nr. 1687, datë 07.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

3

TIRANE,

03702/14

NEXHMIJE DEMIRI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

‘’

Prishjen e Vendimit nr. 11850, datë 25.11.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Vendimit nr. 2507, datë 25.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

4

MAT

01238/14

HAJREDIN RUCI, ENVER STONJA, , SADIK MURATI, SHKUERE RETA - HASAN LLESHI- ZVRPP TIRANE

‘’

Kalimin e çeshtjes Nr.01238/14 Akti për gjykim Kolegjit Civil te Gjykatës se Larte për shkak te natyrës se saj civile .

5

LEZHE

00279/15

GJEK VATA , GJELINE NIKAJ , LUIGJ VATA, VITORE DEDGJONAJ - FRAN KOLECAJ dhe KOMUNA ZEJMEN, ZVRPP LEZHE

‘’

Prishjen e Vendimit nr. 2489, datë 24.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Apelit Shkodër.

6

00615/15

VLORE

HATEME HUDHRA - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME VLORE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë kundër Vendimit Nr. 2847, datë 08.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

00606/15

VLORE

VASIL ZHUPA -. ZYRA VENDORE E REGJITRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME VLORE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë, kundër Vendimit Nr. 3156, datë 17.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

00516/15

VLORE

HAXHI SHURDHI - ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE dhe ZYRA VENDORE E REGJITRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME VLORE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

9

TIRANE

01671/15

SHOQERIA ''DEVOLL HYDROPOWER'' SH.A -. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE TIRANE, NJESIA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të Avokaturës së Shtetit kundër Vendimit nr. 935, datë 06.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

TIRANE

00469/14

ASLLAN XHAFERRI -. FONDACIONI "DEMOKRACIA POPULLORE XHAFERRI" NE ADMINISTRIM AVOKATURA E SHTETIT

‘’

SHTYHET PËR NE NJE DATE TJETER

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte