PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 08 MAJ 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

04415/14

MANOLA KELMENDI -. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME TIRANE

XH. ZAGANJORI

Prishjen e vendimit nr.3145 date 18.09.2014 te Gjykatës se Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

2

KORCE

00981/14

SHOQERIA "GEDI" SH.P.K-BASHKIA POGRADEC

‘’

Pushimin e gjykimit ne Gjykatën e Larte.

3

KORCE

00310/14

DRRSH KORCE, SOTIRAQ TASELLARI - PERMBARUESI PRIVAT ANDREA KATUNDI

‘’

Prishjen e vendimit nr.510 date 13.11.2013 te Gjykatës se Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

4

ELBASAN

03591/14

HYSEN PASMAQI - ZYRA QENDRORE E REPUBLIKES SE PALUAJTSHME TIRANE-ALUSH SARACI

‘’

Prishjen e vendimit nr.1531 date 07.05.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po ate gjykate por me tjeter trup gjykues.

5

MAT

00680/14

SHOQERIA "CUPI" SH.P.K - BASHKIA BURREL

‘’

Prishjen e vendimit nr.116 date 22.01.2014 te Gjykatës se Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

6

SHKODER

00644/14

DRSSH SHKODER - ZYRA E PERMBARIMIT GJYQESOR SHKODER-ALI PASHAJ

‘’

Prishjen e vendimit nr.714 date 09.12.2013 te Gjykatës se Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

7

TIRANE

00975/15

ENVER ZELA - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZQRPP TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paditësit, Enver Zela, kundër vendimit nr. 3565, datë 29.09.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

KAVAJE

00666/15

FATBARDHA ETEMI - KOMUNA LUZ I VOGEL KAVAJE, ZVRPP KAVAJE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Fatbardha (Gripshi) Etemi, kundër vendimit nr. 4522, datë 17.12.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

DURRES

01731/15

RRAPUSH DEKAVELLI - ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME TIRANE , ZVRPP KAVAJE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

10

VLORE

02362/15

VELIDE CEKODHIMA -. ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

11

TIRANE

02363/15

SHOQERIA "PRONET" SH.P.K -AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE (AKEP)

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Pronet sh.p.k., kundër Vendimit Nr. 1931, datë 23.09.2015 të Gjykatës Administrative e Apelit.

12

TIRANE

01795/15

AVNI TOBLI -DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR- DREJTORIA E AUDITIMIT TE BRENDSHEM PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TRANSPORTIT RRUGOR

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë, kundër Vendimin Nr. 678 (14), datë 03.04.2015 të Gjykatës Administrative e Apelit.

13

TIRANE

01910/15

ERDIT RRAPAJ -DREJTORIA E POLICISE QARKUT TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

14

TIRANE

00582/18

LINDA PUSTINA -MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT

(HEQJE DORE NGA REKURSI)

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Arsimit, Sportit dhe e Rinisë, kundër Vendimit Nr. 5241 (86-2017-5565), datë 13.12.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

15

MIRDITE

02560/15

PETRIT KOKA -DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE TIRANE, KOMISARIATI I POLICISE MIRDITE- PROKURORIA E RRETHIT MIRDITE

‘’

Shtyhet per mosformim te trupit gjykues

16

VLORE

02020/15

KERKUES-DREJTORIA RAJONALE E SHENDETESISE FIER- FLORESHA KALEMAJ, SHOQERIA "PRESTIGE BAILIF SERVICES

‘’

Prishjen e Vendimit Nr. (46) 153, datë 08.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

17

TIRANE

01032/15

MAGDALENA JOGA,EFROSINA PERISTERI,LIRIKA PLASARI, MIHALLAQ PERISTERI -A.K.KPRONAVE

‘’

Prishjen e Vendimit Nr. 2733, datë 02.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim në Gjykatën e Apelit Tiranë.

18

TIRANE

00707/15

PREFEKTI I TIRANE -LULZIM KAMBERI,- YLLKA KAMBERI, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

19

TIRANE

01182/14

SHOQERIA "AIR BP ALBANIA" SH.A -MINISTRIA E MBROJTJES, KOMANDA E FORCES AJRORE ( KOMANDA E REP USHT. NR.3001) - DREJTORIA E EMERGJENCAVE CIVILE PRANE MINISTRISE SE BRENDSHME

‘’

Prishjen e Vendimit nr. 301, datë 06.02.2014 të Gjykatës së Apelit tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit.

20

KUKES

02450/15

SHKELZEN ISTREFI -KOMUNA GOLAJ, RRETHI HAS, QARKU KUKES- ZYRA PERMBARIMORE KUKES

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

21

TIRANE

01668/15

AVNI KOBOCI -INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK PRANE BASHKISE TIRANE, INU

(Rishikim)

‘’

Heqje dore nga gjykimi i ceshtjes për shkak se relatori ka pengese ligjore

22

TIRANE

03346/17

YLBER DODA - MINISTRIA E FINANCAVE-ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

( REKURS I VONUAR)

‘’

Mosshqyrtimin e rekursit te paraqitur nga ZVRPP Tirane

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte