PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 08 MAJ 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

03830/14

ELIZABETA BRANICA -ZYRA QENDRORE E PASURIVE TE PALUJTSHME

A.THANZA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur ZQRPP Tiranë, kundër vendimit nr. 1162, datë 01.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2

DURRËS

03676/14

RAMIZ LISAKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

Prishjen e vendimit nr. 3804, datë 15.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

3

TIRANË

04313/14

ELVIS CAPO - INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR

Mospranimin e rekursit të të paditurit Inspektorati Ndërtimor e Urbanistik Kombëtar, kundër vendimit nr. 2314, datë 05.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

TIRANË

03511/14

HELIDON BUSHATI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 29.05.2018, ora 12.00.

5

ELBASAN

03108/14

ADELAJDA DEHIMA - KOMUNA MOLLAS

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Adelajda Dehima, kundër vendimit nr. 1484, datë 07.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

VLORË

04525/14

GERON GUNBARDHI - DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR VLORE, MINISTRIA E MEJDISIT

Lënien në fuqi të vendimit nr. 1052, datë 26.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit me ndryshim;

7

TIRANË

04353/14

REFIT FERZAJ - DREJTORIA E TRAJTIMIT TE STUDENTEVE NR.1

Prishjen e vendimit nr. 3206, datë 21.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit Tiranë si gjykatë kompetente.

8

KAVAJË

03944/14

POLI TARE - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, AGJENCIA LOKALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KAVAJE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur DRSSH Tiranë, kundër vendimit nr. 1976, datë 21.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

SHKODËR

04560/14

VALMIR HEBA - DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK MALESI E MADHE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Shëndetit Publik, Malësi e Madhe, kundër vendimit nr. 693, datë 13.03.2014të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

KORÇË

04062/14

ALKETA JAICARI - MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Alketa Jaiçari ashtu dhe nga pala e paditur Ministria e Shëndetësisë, kundër vendimit nr. 644, datë 12.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte