REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 07.02.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

INFORMACION MBI PERFUNDIMIN E CESHTJEVE

ADMINISTRATIVE NË DHOMË KËSHILLIMI,

DATE 7 SHKURT 2018

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

RELATORI

PERFUNDIMI

1

TIRANË

02722/13

FABIANKA OMERI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

A. BROCI

Rihedhjen në short të çështjes gjyqësore për tu përcaktuar relatori i ri të kësaj çështje.

Seanca e ardhshme caktohet ne një date tjetër me shpallje .

 

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte