REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 08.11.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 07 NENTOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00897/15

RAJMINA HAKRAMA -. INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK, BASHKIA TIRANE

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Bashkia Tiranë si dhe të Inspektoratit Ndërtimor dhe Urbanistik, kundër vendimit nr. 4477, datë 12.12.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

2

DURRES

00896/15

XHEMALI DOMI - DREJTORIA RAJONALE DURRES , DREJETORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

3

VLORE

00883/15

DHIMITRAQ SHAHINI - DREJTORIA RAJONALE E BUJQESISE VLORE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Bujqësisë Vlorë, kundër vendimit nr. 4387, datë 04.12.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

TIRANE

00876/15

EVA KALLOJERI - SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Shërbimi Social Shtetëror, kundër vendimit nr. 4145, datë 11.11.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

GJIROKASTER

00862/15

SELFO NEXHIPI - DREJTORIA E BORDIT TE KULLIMIT VLORE-SARANDE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 68 date 22.01.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

6

VLORE

00851/15

GEZIM ZERE -. OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

‘’

Kalimin e çështjes për shqyrtim ne Kolegjin Civil te Gjykatës se Larte për shkak se çeshtja është e natyrës civile.

7

VLORE

00857/15

KRESHNIK ELEZI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër vendimit nr. 3756, datë 14.10.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit

8

TIRANE

00805/15

VLADIMIR KAVAJA - A.L.U.I.Z.N.I, TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia e Legalizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale, kundër vendimit nr. 4240, datë 19.11.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit

9

TIRANE

00811/15

MENSUR KICA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TRANSPORTIT RRUGOR

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, kundër vendimit nr. 1989, datë 21.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

DURRES

00852/15

AFERDITA KAMBERI - A.L.U.I.Z.N.I

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale, kundër vendimit nr. 73, datë 22.01.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte