REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 08.11.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 07 NENTOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00940/12

SHOQERIA “ ALBA LEDI” SH.P.K - DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE PERGJITHSHME TE TATIMVE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE NJESIA E TATIMPAGUESVE E MEDHENJ TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

A.DVORANI

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

2

TIRANE

00579/14

KASTRIOT ÇUEDARI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE, AVOKAURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, ndaj vendimit Nr.2154, datë 22.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

3

FIER

02425/15

“ ÇELIKU” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE FIER, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse “Çeliku” sh.p.k Fier, ndaj Vendimit Nr.2017, datë 30.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

GJIROKASTER

03665/14

ARMAND BAJRAMI - ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

5

TIRANE

03776/14

BLEDAR KOKOMIRI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE, INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, ndaj vendimit Nr. 2973, datë 11.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

6

TIRANE

03931/14

BESIM CEJKU - SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR ( DREJTORIA E SHERBIMEVE TE BRENDESHME), QENDRA KOMBETARE PRITESE E VIKTIMAVE TE TRAFIKUT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shërbimi Social Shtetëror, (Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme), ndaj vendimit Nr. 2503, datë 25.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

7

TIRANE

03863/14

KUJTIM MUÇA - AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Autoriteti Rrugor Shqiptar, ndaj vendimit Nr. 2883, datë 08.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

8

DIBER

04572/14

LIRIM SHUBLEKA - DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SE PRONES PUBLIKE PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 07 NENTOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

9

KURBIN

00180/14

SHOQERIA “AMADEO” SH.P.K - BASHKIA LAÇ

A.DVORANI

Prishje e vendimit nr. 2536, datë 21.11.

2013 të Gjykatës së apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

10

SHKODËR

01331/14

SHOQËRIA “ SALILLARI” SH.P.K - BORDI I KULLIMIT SHKODER, PREFEKTURA E QARKUT SHKODER

Prishje e vendimit nr. 329, datë 20.01.

2014 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 07 NENTOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

11

TIRANE

03044/17

VIKTOR KALEMI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE TIRANE, I.E.V.P VAQARR

A.DVORANI

Lënien në fuqi të vendimit nr. 5228, datë 08.11.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

12

SHKODER

02466/17

SHOQERIA “ JUKOIL “ SH.A - DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, AVOKATURA E SHTETIT

A.THANZA

Lënien në fuqi të vendimit nr. 420 (503) datë 09.06.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.

13

GJIROKASTER

02984/17

LUAN MUÇA - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE GJIROKASTER

Prishjen e vendimit nr. 587 ( 31155-01440-85-2017) akti, datë 27.09.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së parë Gjirokastër dhe nxjerrjen e çështjes jashtë juridiksionit gjyqësor.

14

TIRANE

03076/17

PETRIT VLADI - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE KREDIVE

Prishjen e vendimit nr. 679, datë 18.05.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

15

TIRANE

02663/17

DENISA DOBI - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE KREDIVE

Prishjen e vendimit nr. 483, datë 29.06.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

16

TIRANE

02116/17

RASIM KELLEZI, SHEFKI PETRELA, TEFTA MUJA, LEJLA SEFERI ETJ - MINISTRIA E DREJTESISE, A.T.P

Prishjen e vendimit nr. 441, datë 13.06.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

17

TIRANE

01889/17

PERPARIM MAMA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 304, datë 09.02.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për kompetencë lëndore Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte