REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 07.02.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

SEANCE GJYQESORE ME PRANI TE PALEVE


DATË 06 SHKURT 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

SHKODËR

01749/15

HILE ZEFANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

XH.ZAGANJORI

PERFUNDUAR

Lënie në fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit me nr. 3587, datë 30.09.2014.

2

TIRAN Ë

01777/15

AZEM DOCI - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT, DREJTORIA E POLICISË SË QARKUT TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT

PERFUNDUAR

Lënie në fuqi të vendimit nr. 967 ( 67) , datë 12.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

TIRAN Ë

01881/15

ARBEN MUHO - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

PERFUNDUAR

Lënien në fuqi të vendimit nr. 832, datë 22.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

TIRANË

02203/16

ORTAKËRIA BECHTEL ENKA - NJËSIA E TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ, PRANË DREJTORISË RAJONALE TATIMORE TIRANË, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË TATIMEVE TIRANË

( Heqje dorë nga padia)

A.DVORANI

PERFUNDUAR

Prishjen e vendimit nr. 1760, datë 22.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe të vendimit nr. 4990, datë 22.09.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe rrëzimin e padisë.

5

TIRANË

01929/15

EQEREM BALLIU - DREJTORIA E PËRGJITHSHME NR. 1 QYTETI BASHKIA TIRANË

Shtyrë, pasi duhet të kaloj më parë në Dhomë Këshillimi.

6

DURRËS

01014/13

SHOQËRIA “ ARBI” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRËS, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË TATIMEVE TIRANË, ZYRA VENDORE E AVOKATISË SË SHTETIT DURRËS

A.THANZA

Lënien në fuqi të vendimit nr. 879/10-2012-1916, datë 06.12.2012 të Gjykatës së Apelit Durrës.

7

SARANDË

01477/13

SERJAN SERJANI - ZYRA QËNDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME SARANDË- MINISTRIA E FINANCAVE, DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SË PRONAVE PUBLIKE, DRITAN BEQIRI,

Prishjen e vendimit nr. 80, datë 05.02.2013 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe të vendimit nr. 23 - 2012 - 3008 ( 1380), datë 30.10.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

8

TIRANË

00771/14

SHOQËRIA “ CARDIO DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG/TIRANA - DEGA E DOGANËS TIRANË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

A.DVORANI

PERFUNDUAR

Prishjen e vendimit nr. 527, datë 28.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

9

SHKODER

01940/13

SABAH FERHATI - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SHKODER, ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

A.THANZA

PERFUNDUAR

Lënien në fuqi të vendim nr. 137, datë 11.04.2013 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte