REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 07.02.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 06 SHKURT 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

SHKODER

02992/14

KOLE KOLA - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SHKODER

A.DVORANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Zyra Vendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Shkodër, ndaj vendimit Nr.1640, datë 09.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2

VLORE

02872/14

NOVRUZ KAÇI - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE- BUJAR MUHO

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Novruz Kaçi, ndaj vendimit Nr.1289, datë 10.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

3

TIRANE

02930/14

BASHKIMI I PERKOHSHEM I SHOQERIVE “ DAVA -1” SH.P.K” MERTIRI TRAGJAS” SH.P.K DHE SHOQERIA “ 3AAA” SH.P.K - MINISTRIA E EKONOMISE, TREGTISE DHE ENERGJITIKES, AVOKATURA E SHTETIT

Shtyhet për tu shqyrtuar në dhomë këshillimi me 5 gjyqtar.

Datë 20.02.2018 ora 11.00 .

4

DURRES

02908/14

PREFEKTI I QARKUT TIRANE - HALIM ISMAILI- ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KAVAJE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Halim Ismaili, ndaj vendimit Nr.1633, datë 08.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5

KORÇE

00608/15

SHOQERIA “ KRIKET -1” DEGA E DOGANES KAPSHTISE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

( Heqje dorë nga rekursi )

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “KRIKET-1” sh.p.k, ndaj Vendimit Nr.3742, datë 13.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

6

DURRES

00910/15

SHOQERIA TREGTARE “ PASTRIMI DETAR” SH.A - DEGA E DOGANES DURRES

( Heqje dorë nga padia)

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

7

TIRANE

02150/17

OPTIMA LEGAL & FINANCIAL STUDIO - DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME TE TATIMEVE, AVOKATURA E SHTETIT

( Heqje dorë nga padia)

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

8

TIRANE

00463/17

BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A - DREJTORIA RAJONALE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE, AVOKATURA E SHTETIT

( Heqje dorë nga rekursi )

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Banka Kombëtare Tregtare sh.a, ndaj Vendimit Nr.4572, datë 15.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

9

TIRANE

01157/17

SHOQERIA “ GULIT” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

( Heqje dorë nga rekursi )

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “GULIT” sh.p.k, ndaj Vendimit Nr.230 (138), datë 26.01.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

10

DURRES

03305/17

LIDIA KIKINO - RAMAZAN BALLIU, ENDRIT BALLIU, BERTJAN BALLIU, KESHILLI I MINISTRAVE, ALUIZNI DURRES - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES, AVOKATURA E SHTETIT

( Heqje dorë nga rekursi )

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Lidia Kikino, ndaj Vendimit Nr.3289, datë 11.07.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

11

TIRANE

01433/17

SHOQERIA “ CONAD” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE, AVOKATURA E SHTETIT

( Heqje dorë nga rekursi )

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

12

FIER

02954/14

PREFEKTI I QARKUT FIER - SHABAN GJELI, KOMUNA QENDER AFRIMI I RI, DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SE TOKAVE, QARKU FIER, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME FIER, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit, ndaj vendimit Nr.595, datë 10.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

13

SARANDE

00524/14

LLAMBRAQ CAMBIRI, ALEKSO KACI, LUTFIE LAZE, HAVA SHABANI, ISMAIL SHAMETI, LUAN SEJDINI, PERPARIM MUSAI, QATIP QOKU - GJERGJ YMERI, ALBANA YMERI, BASHKIA SARANDE - ZYRA E REGJISTRIMIT E PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE

Kolegji Administrativ i Gjykatës se Larte vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk eshte administrative.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 06 SHKURT 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

14

APEL TIRANE

03022/14

NOVRUZ KAPO - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

A.DVORANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshëm e Tatimeve, ndaj vendimit Nr.81, datë 28.01.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

15

APEL TIRANE

00496/14

ASLLAN XHAFARRI - FONDACIONI “ DEMOKRACIA POPULLORE XHAFERRI” NE ADMINISTRIM

Heq dorë relatori i çështjes.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 06 SHKURT 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

16

ADM TIRANE

00096/18

PETRIT UKA - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 96, datë 24.10.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes në Gjykatën e Apelit Tiranë për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

17

ADM TIRANE

00043/18

VLADIMIR SIMONAJ - OSHEE, PROKURORIA E RRETHIT GJYQËSOR TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 8896, datë 27.10.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate

për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte