REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 07.03.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 06 MARS 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRES

01016/14

RAMAZAN AVDYLI - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 854, datë 26.11.2013 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për gjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

2

ELBASAN

02880/14

DHURATA MANO - DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK E QARKUT ELBASAN

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e shëndetit Publik Elbasan, ndaj vendimit nr. 1416, datë 05.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

3

TIRANE

02840/14

AGIM MATRAKU - REPARTI USHTARAK NR. 3300 RINAS, TIRANE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

4

TIRANE

02313/14

PREFEKTI I QARKUT TIRANE - ABDULLA XHAMETA - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME - SHAZIVAR DERVISHI, AVOKATURA E SHTETIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

5

TIRANE

00690/14

EQEREM DISHA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE TIRANE, INSTITUTI I EKZEKUTIM TE VENDIMEVE PENALE, KOMISIONI I APELIMIT TE MASAVE DISIPLINORE NE MINISTRINE E DREJTESISE, AVOKATURA E SHTETIT

Prishjen e vendimit nr. 2501, datë 14.11.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për gjykim në Gjykatën Administrative të Apelit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

6

TIRANE

01134/14

OLIMBI JANAQI - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME BERAT, ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME - TOLI MHILLI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Olimbi Janaqi dhe pala e paditur Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë, ndaj vendimit nr. 852, datë 09.04.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7

TIRANE

02132/14

SHEFQET KAMBERI - KOMISIONI VENDOR I VLERESIMIT TE TITUJVE TE PRONESISE, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURISE SE PALUAJTSHME TIRANE - ZOJE ÇAUSHI

Prishjen e vendimit nr. 1031, datë 27.03.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për gjykim, Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, si gjykatë kompetentë nga pikëpamja lëndore.

8

TIRANE

01674/14

KUJTIM TAFA - KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT, AVOKATURA E SHTETIT - KOMUNA ZALL BASTAR

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Kujtim Tafa, ndaj vendimit nr. 1008, datë 25.03.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë

9

TIRANE

02862/14

NAZMI DACI - EDUART SPAHIA - IRENA SPAHIU, KOMUNA VAQARR TIRANE, FLORIAN SPAHIU, RUSTEM SPAHIU, NEVILA SPAHIU, XHEMAL SPAHIU, ZYRA E ADMINISTRIMIT DHE MBROTJES SE TOKES PRANE KESHILLIT TE QARKUT TIRANE - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 06 MARS 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

10

APEL TIRANE

01180/14

DHIONIST CARO - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

A.DVORANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ndaj vendimit nr. 84, datë 30.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 06 MARS 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

11

DURRËS

00405/18

ANILA HAJREDINI - UNIVERSITETI “ ALEKSANDER XHUVANI” ELBASAN

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 1076, datë 04.10.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

12

TIRANE

00458/18

SHOQERIA “ OLIM” SH.A - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE, AVOKATURA E SHTETIT

Lënien në fuqi të vendimit nr. 4362/234 regj, datë 09.01.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

13

TIRANE

00457/18

AZMI TOPTANI, BIHTER TOPTANI, ALMA TOPTANI ETJ - AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatë n e Lartë.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte