PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 05 TETOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

GJIROKASTER

00681/16

JORGJI NGJELO -DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR PERMET, MINISTRIA E MJEDISIT

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Mjedisit, kundër vendimit nr. 461, datë 04.03.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

2

TIRANE

00702/16

FLAMUR SHIMA -DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

3

VLORE

00538/16

GEZIM DYRMISHI -DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT PUBLIK SKRAPAR

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Publik Skrapar, kundër vendimit nr. 1898, datë 17.09.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

TIRANE

00669/16

ERIONA KACELI -MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT dhe DREJTORIA E ADMINISTRATES PUBLIKE

Mospranimin e rekurseve të palëve të paditura, Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Departamenti i Administratës Publike, kundër vendimit nr. 2482, datë 19.11.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

5

TIRANE

00670/16

RABUSHE SHEHU -DREJTORIA FAJONALE E FONDIT TE SIGURIMEVE TE DETYRUESHME TE KUJDESIT SHENDETESOR TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Fondit të Sigurimeve të Detyrueshme të Kujdesit Shëndetësor Tiranë, kundër vendimit nr. 61, datë 20.01.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

SHKODER

00690/16

FITNETE PALI -SPITALI RAJONAL SHKODER

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Spitali Rajonal Shkodër, kundër vendimit nr. 2626 (86-2015-485), datë 07.12.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

TIRANE

00171/16

FEJZI BRAHIMI -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE (DRSSH) TIRANE

Prishjen e vendimit nr.306 date 20.02.2015 te Gjykatës Administrative te dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po ate gjykatë por me tjetër trup gjykues.

8

SHKODER

00403/16

NAZIM MUSAJA -INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, (DRSSH)

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

9

TIRANE

00528/16

FADIL RUNGA -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, ISSH

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr. 220, datë 11.02.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

DURRES

0006/16

ELVIRA DUKA -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Elvira Duka, kundër vendimit nr. 2488, datë 23.11.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

11

FIER

03378/14

ALFRED SHPERDHEJA -BASHKIA PATOS

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Bashkia Patos, kundër vendimit nr. 673, datë 12.03.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

12

TIRANE

00582/16

TASIM GJANA -DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër vendimit nr. 338, datë 24.02.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit

13

SHKODER

00560/16

NIKOLL SHYTI -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE LEZHE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Lezhë, kundër vendimit nr. 2640, datë 09.12.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

14

TIRANE

00556/16

LEONARD GJONAJ -DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Mospranimin e rekurseve të palës paditëse, Leonard Gjonaj, kundër vendimit nr. 2573, datë 02.12.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

15

TIRANE

00606/16

QEMAL XHUMRI -DREJTORIA RAJONALE E BUJQESISE QARKU TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Bujqësisë, Qarku Tiranë, kundër vendimit nr. 2646, datë 09.12.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte