REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 06.10.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 05 TETOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

01268/17

SHOQERIA” PLUS COMMUNICATIONS” SH.A - AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE, AVOKATURA E SHTETIT - VODAFONE ALBANIA SH.A, TELEKOM ALBANIA SH.A, ALBTELEKOM SH.A

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP); rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit; rekursit të paraqitur nga personi i tretë shoqëria “Vodafonë Albania”; rekursit të paraqitur nga personi i tretë shoqëria “Albtelecom” sh.a dhe rekursit të paraqitur nga personi i tretë shoqëria “Telekom Albania” sh.a, kundër vendimit nr. 2459, datë 09.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 05 TETOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

2

TIRANE

02624/17

SABAH YMERAJ - DEGE E DOGANES TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

A.DVORANI

Lënien në fuqi të vendimit nr. 3041 datë 10.07.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte