PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 05 QERSHOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

03521/15

DREJTORIA RAJONALE SIGURIMEVE SHOQERORE, TIRANE -JANKO GRAZHDANI-SHOQERIA PERMBARIMORE "BAILLIF SERVICE-MATANI CO" SH.P.K

XH . ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës kërkuese, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë., kundër vendimit nr. 348, datë 29.05.2014, të Gjykatës së Apelit Tirane.

2

FIER

00296/15

FITIM HOXHA -ORGANI ADMINISTRATIV SHTETEROR I DREJTORISE SE POLICISE SE QARKUT FIER

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier, kundër vendimit nr. 2925, datë 10.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

TIRANE

01601/15

AGIM TRIFONI -DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

4

TIRANE

02172/15

YLLI BRAKA -AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR dhe KESHILLI MINISTRAVE , MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT AVOKATURA E SHTETIT PRANE MINISTRISE SE PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT, AVOKATURA E SHTETIT PRANE KESHILLIT TE MINISTRAVE

‘’

Prishjen e vendimit nr.1414 date 15.06.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po ate gjykate por me tjetër trup gjykues.

5

TIRANE

01085/15

KRENAR HIZMO -ZYRA PERMBARIMORE-SARANDE dhe SHOQERIA "SILVA" SH.P.K

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

6

VLORE

00850/15

PERTEF HALILAJ -INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK, BASHKIA VLORE

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po ate gjykate por me tjetër trup

7

TIRANE

01297/15

BARDH RICA -MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME dhe, KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E FINANCAVE

‘’

Pushimin e gjykimit te çeshtjes ne Gjykaten e Larte .

8

TIRANE

01327/15

ILIR DISHA -DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK BULQIZE

‘’

Prishjen e vendimit nr.3 date 08.01.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po ate gjykate por me tjetër trup gjykues.

9

TIRANE

00091/15

ALTIN CURRI -DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Prishjen e vendimit nr.3109 date 16.07.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po ate gjykate por me tjetër trup gjykues.

10

TIRANE

01659/15

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës kërkuese, Autoriteti i Mediave Audiovizive, kundër vendimit nr. 118, datë 28.01.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte