PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 05 QERSHOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRËS

02842/14

QEMAL STANA - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE - AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRES

A.DVORANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Qemal Stana, ndaj vendimit nr. 1391, datë 29.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2

DURRËS

02750/14

HAKI HOTI - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRËS, ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga paditësi Haki Hoti, ndaj vendimit nr. 947, datë 20.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

3

TIRANË

02821/14

SKENDER ZELKA - ZYRA VENDORE E PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

4

DURRËS

02828/14

KRYEGJYSHATA BOTERORE BEKTASHIANE - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES, ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

Mospranim rekursit të paraqitur nga pala e paditur Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë, ndaj vendimit nr. 1770, datë 14.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5

TIRANË

01987/14

ARDIAN NELAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala kërkuese Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, ndaj vendimit nr. 52, datë 23.01.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

6

TIRANË

01681/14

NEVRUS NANA (HASANAJ) - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDË, ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të

caktohet në një datë tjetër me shpallje

7

PËRMET

01242/14

ANASTAS KRISTO, SOTIRAQ VANGJELI, FOTI VASILI, LEONARD KRUTI, ARBEN STEFANIDHI, VASIL NGJELO - ZYRA PERMBARIMORE BLEK-K SH.P.K

Prishjen e vendimit nr. 79, datë 13.02.2014 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

8

TIRANË

00941/14

“ VLLAZNIMI DEDA” SH.P.K - INSPEKTORIATI NDËRTIMOR E URBANISTIK KOMBËTAR TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT, - EDMOND BECI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

9

TIRANË

03128/14

ARTAN PJETERNIKA, ALBERT SEFERI, ILIR GJOCI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, ndaj vendimit nr. 952, datë 21.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

10

APEL TIRANE

00606/14

GJOLEK VELIU - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 05 QERSHOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

11

VLORE

01060/18

HYSNI ZYKA - BANKERS PETROLUM ALBANIA LTD ETJ

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 82 ( 62-2018-301), datë 25.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

12

TIRANE

01043/18

ALEKS GJONI - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE

Lënien në fuqi të vendimit nr. 8636, datë 18.10.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

13

VLORË

01064/18

ERVIS RRAPO

Lënien në fuqi të vendimit nr. 297, datë 01.12.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.

14

TIRANË

00884/18

MELEQE MADAMA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Lënien në fuqi të vendimit nr. 508, datë 26.01.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

15

DURRËS

00943/18

SAJMIR ÇIZMJA - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 956, datë 17.10.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore

16

TIRANË

00962/18

SHOQËRIA “ VALAMARJA- 07” SH.P.K - MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE

Prishjen e vendimit nr. 21, datë 15.01.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

17

FIER

01255/18

VALBONA XHELAJ - SHKOLLA 9 VJECARE VISOKE MALLAKASTER ETJ

Prishjen e vendimit nr. 439, datë 30.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

18

TIRANE

00995/18

VILMA PREMTI

Prishjen e vendimit nr. 6317, datë 26.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

19

TIRANE

01206/18

PETRIT ÇELA - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KRUJE

Lënien në fuqi të vendimit nr. 79, datë 23.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte