REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 06.12.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 5 DHJETOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

KUKES

00444/14

MIMOZA RAMALLARI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E AUTOTITETIT KOMBETAR TE USHQIMIT, DREJTORIA RAJONALE E AUTORITETIT KOMBETAR TE USHQIMIT KUKES

A THANZA

Mospranimin e Rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Pergjithshme e Autotitetit Kombetar te Ushqimit, ndaj vendimi nr.576 date 24.10.2013 te Gjykatës se Apelit Shkoder

2

VLORE

00799/14

SKENDER MUSAJ, MJAFTIME MUSAJ - INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK VENDOR - BASHKIA VLORE

‘’

Prishjen e vendimit nr.829 date 11.12.2013 te Gjykatës se Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

3

MAT

02207/14

BASHKIA BURREL - DEGA E THESARIT MAT - POSTA SHQIPTARE SH.A, DEGA BURREL, BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA SH.A

‘’

Mospranimin e Rekursit te paraqitur nga pala e paditur Dega e Thesarit Mat , ndaj vendimi nr.948 date 20.03.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit

4

TIRANE

00608/16

SHOQERIA “ FENI KORÇA “ SH.A - DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

( HEQJE DORE NGA REKURSI)

‘’

Mospranimin e rekursit për ceshtjen administrative me nr. 31003-00608-00-2017 te date 06.05.2016 për shkak te heqjes dore te paditësit nga rekursi

5

TIRANE

00245/17

SHOQERIA “ BNT ELEKTRONIKS” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE TIRANE, NJESIA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE TIRANE

( HEQJE DORE NGA REKURSI)

‘’

Mospranimin e rekursit për ceshtjen administrative me nr. 31001-00245-00-2017 te date 13.02.2017 për shkak te heqjes dore te paditesit nga rekursi

6

TIRANE

00457/17

SHOQERIA “ ITALSHIRT ALBANIA “ SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR

( HEQJE DORE NGA REKURSI)

‘’

Kalimin e çështjes ne seance gjyqësore ne prani te palëve ndergjyqese

7

KORÇE

02099/17

SUBJEKTI TREGTAR “ DENIS PLLOCA” - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE, DEGA E DOGANES KORÇE

( HEQJE DORE NGA REKURSI)

‘’

Mospranimin e rekursit për ceshtjen administrative me nr. 31003-2099-00-2017 te date 20.07.2017 për shkak te heqjes dore te paditësit nga rekursi

8

KORÇE

01698/17

SHOQERIA “ KRIKET - 1” - DEGA E DOGANES KAPSHTICE

( HEQJE DORE NGA REKURSI)

‘’

Mospranimin e rekursit për ceshtjen administrative me nr. 31003-01698-00-2017 te date 22.06.2017 për shkak te heqjes dore te paditësit nga rekursi “

9

TIRANE

01359/17

SHOQERIA “ SIRIUS” SH.A - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE

( HEQJE DORE NGA REKURSI)

‘’

Mospranimin e rekursit për ceshtjen administrative me nr. 31003-01359-00-2017 te date 19.05.2017 për shkak te heqjes dore te paditësit nga rekursi

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte