REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 06.12.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 05 DHJETOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

03147/14

NEVILA NIKA - KESHILLI I MINISTRAVE, KRYEMINISTRI I REPUBLIKES, DREJTORIA E PERGJITSHME E ARKIVAVE TIRANE

A.DVORANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

2

BERAT

04294/14

LUMTURI SALLO - QENDRA SHENDETSORE KOZARE KUÇOVE - DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK KUÇOVE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Qendra Shëndetësore Kozare Kuçovë, ndaj vendimit Nr.2708, datë 02.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

3

GJIROKASTËR

04426/14

DERVISH KURRA - MINISTRIA E MJEDISIT TIRANE, DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR VLORE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

4

TIRANË

04586/14

LORETA GJONI - INSTITUTI I STUDIMEVE DHE PROJEKTIMEVE TE MBROJTJES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Instituti i Studimeve dhe Projektimeve të Mbrojtjes, ndaj vendimit Nr.2934, datë 10.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5

TIRANË

00890/15

SHOQËRIA “ OPTIMA INVESTMENTS” SH.A - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE, DREJTORIA E PERGJITSHME E TATIMEVE TIRANE

( HEQJE DORË NGA REKURSI)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse “Optima Investments” sh.a, ndaj Vendimit Nr.3075, datë 15.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

ELBASAN

01261/15

JALLDYZ NARAZANI, FATMIRA QOSJA - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME ELBASAN - VULLNET DYLGJERI, MEHMET LABINOTI, ESMA SEFA, ARIAN ZAIMI, OSMAN PAJOVA, BASHKIA ELBASAN - ISUF QOSJA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Jalldyz Narazani dhe Fatmira Qosja, ndaj vendimit Nr.4425, datë 09.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

7

TIRANË

00618/16

HASIM HASANDOCAJ - DREJTORIA E PERGJITSHME E BURGJEVE - INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE, AVOKATURA E SHTETIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

8

TIRANË

01167/17

LISANDËR HOXHA - BASHKIA TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Tiranë, ndaj vendimit Nr.726 (86-2017-664), datë 22.02.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

9

ADM KORÇË

00666/17

SHOQERIA “ KRIKET - 1” SH.P.K - DEGA E DOGANES KAPSHTICE

( HEQJE DORË NGA REKURSI)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “KRIKET-1” sh.p.k, ndaj Vendimit Nr.2260, datë 14.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

TIRANË

02271/17

SHOQËRIA “ AGRI CONSTRUCTION” SH.P.K - QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE “ NENE TERZA” TIRANE

( REKURS PËR HERË TË DYTË I PALËS TJETËR)

Shtyhet për tu shqyrtuar në dhomë Këshillimi me trup gjykues të përbërë nga 5 gjyqtar.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 05 DHJETOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

11

TIRANË

00771/14

SHOQERIA “ CARDIO DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG/TIRANA - DEGA E DOGANES TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

A.DVORANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 05 DHJETOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

12

TIRANE

03378/17

VARVARA ZHONGA, PELLAGIA DHIMEGJOKA - ELEONORA DRINI

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 9076, datë 01.11.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe kthimin e çështjes për gjykim po asaj gjykate, si gjykatë kompetente lëndore.

13

SHKODER

03410/17

KOLE SIMONI - SPITALI RAJONAL SHKODER

Prishjen e vendimit nr. 979 ( 3096), datë 19.07.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër dhe kthimin e çështjes për gjykim po asaj gjykate, si gjykatë kompetente lëndore.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte