PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATV

NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 4 DHJETOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

01758/18

KERKUES: SHOQERIA "AS ENERGY" SH.P.K- Drejtoria Rajonale e Tatimeve Durrës, Drejtoria e Apelimit Tatimor

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e kerkeses

2

DURRES

00960/16

FLAMUR MUKA -. DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT DURRES dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Prishjen e Vendimit nr. 1191, datë 16.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë, por me tjetër trup gjykues

3

DURRES

00959/16

BUJAR COTA -. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Elbasan, ndaj Vendimit nr. 1103, datë 11.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

SHKODER

00968/16

ZAMIR GRUDA -. DEGA E DOGANAVE SHKODER dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, z. Zamir Gruda, kundër Vendimit nr. 335, datë 24.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

DURRES

00967/16

TOMORR SHEHU -. MINISTRIA E MJEDISIT dhe DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR ELBASAN

‘’

Mospranimin e rekursit kundër Vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

TIRANE

00414/15

LATIMIR HOXHA -. DEGA E THESARIT TIRANE dhe PROKURORIA PRANE GJYKATES SE KRIMEVE TE RENDA TIRANE,MINISTRIJA E DINANCAVE

‘’

Prishjen e Vendimit nr. 2495, datë 13.05.2014 e Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

7

TIRANE

00977/16

ENRI BASHA -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria së Përgjithshme të Policisë, kundër Vendimit nr. 1392, datë 10.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

TIRANE

00981/16

LUIGJ ISUFAJ -. AGJENCIA PER ZHVILLIM BUJQESOR DHE RURAL

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjensia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, kundër Vendimit nr. 677, datë 25.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

TIRANE

00995/16

ARTAN BULKU -. MINISTRIA E MBROJTJES AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mbrojtjes, kundër Vendimit nr. 901, datë 27.04.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

DURRES

00946/16

SHYQYRI BALLGJINI -. MINISTRIA E BUJQESISE, USHQIMIT DHE MBROJTJES SE KONSUMATORIT dhe BORDI I KULLIMIT DURRES - KRUJE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Bordi Rajonal i Kullimit Durrës dhe Ministria e Bujqësisë, Mjedisit dhe Administrimit të Ujrave, kundër Vendimit nr. 655, datë 25.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

11

VLORE

00944/16

SOKOL KUCAJ -. Drejtoria Rajonale e Fondit te Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor Vlore

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, kundër Vendimit nr. 281, datë 17.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

12

VLORE

00943/16

EUGEN HYSENAJ -. MINISTRIA E MJEDISIT dhe DREJTORIA E SHERBIMIT TE MIDHJES DHE PESHKIMIT SARANDE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mjedisit, kundër Vendimit nr. 154 (49), datë 04.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

DURRES

00956/16

ERMIRA MEHMETI -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër Vendimit nr. 460, datë 04.03.2016 të Gjykatës Administrative të Gjykatës së Apelit.

14

TIRANE

00972/16

ISIDA PRIZRENI -. AUTORITETI SHENDETESOR RAJONAL TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Autoriteti Shëndetësor Rajonal Tiranë, kundër Vendimit nr. 1181, datë 12.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

15

SHKODER

00966/16

KLITON DUKAJ -. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SHKODER dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Tatimeve Shkodër, kundër Vendimit nr. 2449, datën 18.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

16

TIRANE

00965/16

FLUTURA KRUJA -. AUTORITETI SHENDETSOR RAJONAL

‘’

Shtyhet për ne një date tjetër me shpallje

17

TIRANE

02691/17

ALBANA ELMAZI -. KUVENDI I SHQIPERISE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Kuvendi i Shqipërisë, kundër Vendimit nr. 2029, datë 11.05.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

18

TIRANE

01062/16

ASLLAN DOGJANI -. KUVENDI I SHQIPERISE

‘’

Prishjen e Vendimit Nr. 256, datë 12.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të Vendimit nr. 1795, date 21.04.2014 të Gjykatës së Shkallës së Parë.

19

TIRANE

00258/16

ROVENA BAXHIA -. AUTORITETI I KONTROLLIT SHTETEROR TE EKSPORTEVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, znj. Rovena Baxhia, kundër Vendimit nr. 2522, datë 26.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

20

DURRES

00961/16

MARJETA PROFKOLA -. MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISE DHE SIPERMARRJES - DREJTORIA E PRIVATIZIMIT TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, kundër Vendimit nr. 801, datë 20.04.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

21

TIRANE

00980/16

KASTRIOT ZEBI -. DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Spitali Rajonal Dibër, kundër Vendimit nr. 707, datë 31.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

22

DURRES

00950/16

ARTAN TABAKU -. INSTITUTI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE ELBASAN dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE, MINISTRIA E DREJTESISE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mbrojtjes, kundër Vendimit nr. 901, datë 27.04.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

23

FIER

01088/16

LEONARD ZARKA -. DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL FIER

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Spitali Rajonal Fier, kundër Vendimit nr. 900, datë 27.04.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

24

FIER

01087/16

ANGJELINA MERTIRI -. AGJENCIA RAJONALE E MJEDISIT, QARKU FIER dhe MINISTRIA E MJEDISIT, PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TE UJRAVE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mjedisit, kundër Vendimit nr. 440, datë 04.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

25

TIRANE

01072/16

ISMAIL SEFA -. MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, z. Ismail Sefa, kundër Vendimit nr. 702, datë 31.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

26

TIRANE

01066/16

VOJSAVA DEMO -. MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISE DHE SIPERMARRJES

‘’

Kalimin e çeshtje sne seance gjyqesore ne prani te paleve

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte