PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 04 DHJETOR 2018

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

02701/18

LUAN GEGA - INPEKTORIATI SHTETËROR SHËNDETSOR, DEGA RAJONALE QARKU VLORË, INSPEKTORIATI SHTETËROR SHËNDETSOR QËNDROR

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 3576 ( 80-2018 - 3671), datë 11.10.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja tokësore.

2

GJIROKASTER

02647/18

VANGJEL AVDULI - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SARANDE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE

Pushimin e gjykimit të çështjes ndaj ankimit të veçantë të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale Tatimore Sarandë, kundër vendimit nr. 885/33 (31003-00737-85-2017 regj them, datë 07.02.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër.

3

SHKODËR

02722/18

BASHKIA SHKODËR- VILSON DAJTI - K.L.SHTETIT

Prishjen e vendimit nr. 980 ( 3108), datë 19.07.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

4

SHKODËR

02730/18

BASHKIA SHKODËR - LULASH GURINI, PËLLUMB RRETHI - KLSH

Prishjen e vendimit nr. 828, datë 22.06.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

5

SHKODËR

02671/18

NORA DE MARCO, LUCIA FARAGGIANA, EMILIA FARAGGIANA - A.RRUGOR SHQIPTAR

Prishjen e vendimit nr. 3934 ( 80-2017 - 3997), datë 16.10.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja tokësore.

6

VLORË

02525/18

KAMBER METUSHI - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE

Lënien në fuqi të vendimit nr. 856, datë 26.06.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.

7

TIRANË

02394/18

XHULIANO KAPAJ - PROKURORIA E RRETHIT GJYQËSOR FIER

Prishjen e vendimit nr. 62-2018-3909( 1338), datë 18.07.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

8

TIRANË

02487/18

ILIR BIDA - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE

Lënien në fuqi të vendimit nr. 122, datë 12.09.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

9

SHKODËR

02615/18

TONE KOLIÇAJ - ZYRA E GJENDJES CIVILE FUSHE ARRËZ

Prishjen e vendimit nr. 52-2018-231, datë 18.04.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte