REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 04.10.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 03 TETOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRES

04740/14

ZYRA QEMALI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.ÇELIKU

Prishjen e vendimit nr. 3628, datë 02.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes në atë gjykatë për rishqyrtim me tjetër trup gjykues.

2

TIRANE

04748/14

DEFRIM BRAHIMAJ - DREJTORIA RAJONALE E TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Defrim Brahimaj, kundër vendimit nr.3368, datë 11.09.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

TIRANE

04704/14

TAULANT GRABOVA - QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE “ NENE TEREZA, DREJTORIA E PERGJITHSHME

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Taulant Grabova, kundër vendimit nr.1992, datë 21.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

KORÇE

00179/13

KOSTAQ KARAFILI - BASHKIA KORÇE - NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE KORÇE, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KORÇE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Kostaq Karafilli, kundër vendimit nr.519, datë 17.07.2012, të Gjykatës së Apelit Korçë.

5

DURRES

04567/14

SHOQERIA “ ENO T.D” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë

6

TIRANE

04397/14

SHOQERIA “ ALBA CERAMICA” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

7

LEZHE

04627/14

MARK GJOKA - DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT LEZHE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Mark Gjoka, kundër vendimit nr.1306, datë 10.04.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

SHKODER

03538/14

SHOQERIA “ DRINI” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SHKODER

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë

9

TIRANE

01491/14

HAMIDE DUKA, VJOLLCA DUKA, LAURETA DUKA, MATILDA DEMI ( DUKA) - BUJAR DUKA, ALUIZNI DREJTORIA RAJONALE TIRANE - LILJANA CANI ( DUKA), OLIMBIE META ( DUKA), GJYSTINA DUKA, ELVANA ÇELA ( DUKA)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Hamide Duka, kundër vendimit nr.723, datë 06.03.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

10

TIRANE

01268/17

SHOQERIA” PLUS COMMUNICATIONS” SH.A - AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE, AVOKATURA E SHTETIT - VODAFONE ALBANIA SH.A, TELEKOM ALBANIA SH.A, ALBTELEKOM SH.A

Seanca Gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 26 SHTATOR - 03 TETOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

11

TIRANE

02115/17

ÇLIRIM REXHAJ - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE ETJ

A.DVORANI

Prishjen e vendimit datë 06.06.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe nxjerrjen e çështjes jashtë juridiksionit gjyqësor.

12

TIRANE

02140/17

SHOQERIA HARRI LENA SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TATIMPAGUESVE TE MEDHENJTE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2350, datë 29.05.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit në atë gjykatë.

13

TIRANE

02296/17

SHOQERIA KONCESIONARE “ HYDRO LUNIK” SH.P.K - MINISTRIA E ENERGJISE DHE INDUSTRISE, AVOKATURA E SHTETIT

Lënien në fuqi të vendimit nr. 2594, datë 12.06.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

14

TIRANE

02156/17

SHOQERIA “ BELLE - AIR” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE TIRANE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

15

DURRES

01757/17

SHYQRI SHIJAKU - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES, ZYRA VENDORE E AVOKATISE

Prishjen e vendimit nr. 457, datë 11.05.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës dhe dërgimin e çështjes në atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

16

KORÇE

02223/17

BASHKIA POGRADEC - SHOQERIA PERMBARIMORE “ PRESTIGE BAILIFF SERVICE” SH.P.K

Prishjen e vendimit datë 14.02.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec dhe dërgimin e çështjes në atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

17

DURRES

01921/17

HAFSA OSMANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, DEGA KAVAJE

Lënien në fuqi të vendimit nr. 102, datë 17.04.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë.

18

TIRANE

01912/17

RAIMONDA SADUSHI - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE

Lënien në fuqi të vendimit nr. 1532, datë 06.04.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte