REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 04.04.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 03 PRILL 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

KORÇË

00348/18

“ ERG” SH.P.K - DEGA E DOGANËS KORÇË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

Heqje dore nga rekursi

A.THANZA

Mospranimin e rekursit për çështjen administrative me nr. 31003-00348-00-2018 akti, datë 09.02.2018, për shkak të heqjes dorë të paditësit nga rekursi.

2

TIRANE

00379/18

FOTO ANDONI, JORGO ANDONI- INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR

Rekurs i Vonuar

Pushimin e shqyrtimit të rekursit të paraqitur nga pala e paditur Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar, për vendimin nr.109, datë 19.02.2015, të Gjykatës së Apelit Tiranë, në Gjykatën e Lartë.

3

TIRANË

00380/18

ASTRIT KONDAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANË

Rekurs i Vonuar

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

4

TIRANË

02078/17

SHOQERIA “ R&T” SH.P.K - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE, NJËSIA E TATIM-PAGUESVE TE MËDHENJ TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

5

TIRANË

02292/17

SHOQERIA “ A.E.DISTRIBUTION” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE NJESIA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

6

TIRANË

02528/17

MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS - SHOQËRIA "DURRËS CONTAINER TERMINAL" SH.A.

( Ankim i veçantë, problem procedural)

A.THANZA

Mospranimin e rekursit për çështjen administrative me nr.31003-002528-00-2017 akti, datë 25.09.2017, për shkak të heqjes dorë të ankuesit Shoqëria “Mariner” SRL, nga rekursi.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte