REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 03.04.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 03 PRILL 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

02866/14

SHOQERIA “ R&T” SH.P.K - BASHKIA TIRANE, - SHOQERIA “ ALBTELEKOM” SH.A, SHOQERIA “ MAKROTEL & HES KABLLO ALBANIA” SH.P.K

A.DVORANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

2

TIRANË

02654/14

ALKET LIMAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, MINSTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME

Mospranimin e rekursi të paraqitur nga pala paditëse Alket Limaj, ndaj vendimit nr. 907, datë 19.03.2014 të Gjykatës Administrative të Tiranë.

3

ELBASAN

02892/14

ABEDIN ZHUPANI - KOMISIONI QENDROR I APELIMIT TE GJOBAVE PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE INSPEKTORIAT SHTETEROR TE PUNES TIRANË, KOMISONI RAJONAL I APELIMIT TE GJOBAVE PRANE DREJTORISE RAJONALE E INSPEKTORIATIT SHTETETOR TE PUNES ELBASAN

Mospranimin e rekursi të paraqitur nga pala paditëse Abedin Zhupani, ndaj vendimit nr. 1516, datë 07.05.2014 të Gjykatës Administrative të Tiranë.

4

TROPOJË

02596/14

HAMËZ SULAJ - DEGA E THESARIT TROPOJE - KOMUNA TROPOJE, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE SHKODER

Mospranimin e rekursi të paraqitur nga pala paditëse Albert Sulaj, ndaj vendimit nr. 881, datë 19.03.2014 të Gjykatës Administrative të Tiranë.

5

TIRANË

02696/14

AJET BAKIU - AUTORITETI I MBIKQYRJES FINANCIARE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursi të paraqitur nga pala e paditur Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare, ndaj vendimit nr. 1016, datë 25.03.2014 të Gjykatës të Apelit Tiranë.

6

TIRANË

02633/14

ARBEN SHALARI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 469, datë 04.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për gjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, me tjetër trup gjykuese .

7

TIRANË

01066/14

AVDYL HOXHA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 73, datë 27.01.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për gjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, me tjetër trup gjykuese .

8

LEZHË

02565/14

SHOQËRIA “VIGAND KONSTRUKSION “ SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE E TATIMORE LEZHE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE D.P.T.TIRANE

Mospranimin e rekursi të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “ Vigand Konstruksion” sh.p.k, ndaj vendimit nr. 1316, datë 10.04.2014 të Gjykatës Administrative të Tiranë .

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 03 PRILL 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

9

APEL TIRANE

01175/14

SKENDER MURATI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

A.DVORANI

Mospranimin e rekursi të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ndaj vendimit nr. 74, datë 26.09.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

10

TIRANË

01842/14

SHOQERIA “ BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD” - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, NJESIA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 03 PRILL 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

11

KORÇE

00616/18

ANESTI FEJZOLLI - LUIZA LAKO, OMAR BACE, ARMAND BACE ETJ

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 91,( 45), datë 22.01.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

12

TIRANE

00591/18

NDUE PECI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE TIRANE

Lënien në fuqi të vendimit nr. 10215, datë 04.12.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

13

DURRES

00557/18

MIGENA KËNGA - BASHKIA LIBRAZHD, ZYRA E GJENDJES CIVILE ORENJE GRAMSH

Prishjen e vendimit nr. 1248, (13-2017- 5528), datë 13.11.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan dhe dërgimin e çështjes për gjykim po asaj gjykate si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

14

TIRANE

00627/18

SHOQERIA “ T.N.T EXPRESS ALBANIA” SH.P.K - DEGA E DOGANES RINAS, AVOKATURA E SHTETIT

Prishjen e vendimit nr. regj them 4028 (31152-04352-80-2017), datë 21.11.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe nxjerrjen e çështjes jashtë juridiksionit gjyqësor.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte