PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 03 KORRIK 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

01938/15

"ALBA-BETON 07" SH.P.K. - INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

XH. ZAGANJORI

Prishja e Vendimit nr. 1119, datë 21.05.2015 të Gjykatës Administrative e Apelit dhe lënien në fuqi të Vendimit nr. 3116, datë 11.06.2014 të Gjykatës Administrative së Shkallës së Parë Tiranë.

2

KORCE

00368/15

SHOQERIA "GEDI" SH.P.K - BASHKIA POGRADEC, ERLEJDI BALLIU

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Bashkia Pogradec kundër Nr. 1049, datë 26.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

TIRANE

02382/15

GENC SELMANI - MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES dhe AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Prishjen e Vendimit nr. 1768, datë 09.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe të Vendimit nr. 3721, datë 01.07.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

4

TIRANE

01913/15

SHKELQIM LUSHA - AGJENSIA E PROKURIMIT PUBLIK- AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje.

5

TIRANE

00551/15

ENVER CAUSHI , FETI NOZLLI ,KUJTIM NOXLLAKU, FERDINAND GJATA , - AUTORITETIT RRUGOR SHQIPTAR dhe KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE TRANSPORTIT

‘’

Prishjen e Vendimit Nr. 2188, datë 03.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

6

FIER

00087/15

IRAKLI KOLA - BASHKIA ROSKOVEC- DREJTORIA RAJONALE E ALUIZNIT-T QARKU FIER

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Irakli Kola, kundër Vendimit Nr. 2864, datë 08.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

7

KRUJE

00429/15

PETRIT MIRI ,ISMAIL MIRI, PETRIT MIRI, HUME HASA, LUMTURI AMA (HASA), SELIM HASA, LULE XHAKA (HASA), MEHMET HASA , SULEJMAN DACI -. PREFEKTURA E QARKUT DURRES - FITNETE TOSKA,FLUTURA ELEZI

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Ismail Miri, kundër Vendimin nr. 2369, datë 10.06.2014 të Gjykatës Administrative e Apelit.

8

VLORE

00348/15

SHOQERIA "AB-GRUP" SH.P.K Kundër. DEGA E DOGANES VLORE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, A & B Group sh.p.k., Vendimit nr. 3491, datë 22.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

MIRDITE

02560/15

PETRIT KOKA -DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE TIRANE, KOMISARIATI I POLICISE MIRDITE- PROKURORIA E RRETHIT MIRDITE

‘’

Seanca gjyqësore ( dhome këshillimi) shtyhet për një date tjetër.

10

DURRES

00468/15

KOMISIONI VENDOR I VERIFIKIMIT TE TITUJVE TE PRONESISE - FATIME HADERLLARI dhe BASHKIA SUKTH, DURRES, AVOKATURA SHTETIT

‘’

Seanca gjyqësore (dhome këshillimi) shtyhet për një date tjetër.

11

MAT

03532/17

Kërkues: RASIM PISLI - Palë e Interesuar: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBËR, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

( Rishikim vendimi - Kompetencë )

XH. ZAGANJORI

Kolegji nisur nga ndryshimet e ligjit procedural vendos t’ja përcjell dosjen kancelarit te gjykatës se larte pasi çështja nuk është me objekt shqyrtimi dhe duhet te kthej dosjen administrativisht Gjykatës Administrative te Apelit.

12

TIRANE

00074/16

ARBEN MUJA -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E ALUIZNIT TIRANE

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e ALUIZNI-t Tiranë, kundër vendimit nr. 3054, datë 15.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

TIRANE

00079/16

ESTELA HYSKO -. AVOKATURA E SHTETIT dhe INUK

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar, kundër vendimit nr. 2198, datë 21.10.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

14

DURRES

00008/16

ARTAN LITA -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje.

15

DURRES

00016/16

ANASTAS SKENDERI -. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR ELBASAN, MINISTRIA E MJEDISIT TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Mjedisit, kundër vendimit nr. 2230, datë 23.10.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

16

VLORE

00014/16

ORIANA STEFA -. BASHKIA VLORE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Oriana Stefa, kundër vendimit nr. 1671, datë 07.07.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

17

TIRANE

01421/16

SHOQERIA "KEAL-ED' SH.P.K -. DREJTORIA E APELIMIT PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE dhe DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Shoqëria “Keal – ed” sh.p.k, kundër vendimit nr. 1950, datë 30.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

18

TIRANE

01320/16

SYRJA ISUFAJ (ISUFI) -. PRESIDENTI I REPUBLIKES SE SHQIPERISE, MINISTRIA E MBROJTJES - KRYETARI I KESHILLIT TE MINISTRAVE

‘’

Mospranimin e rekursit të personit të tretë Ministria e Mbrojtjes, kundër vendimit nr. 1008, datë 05.05.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

19

TIRANE

00711/16

SHOQERIA "ROMES" SH.P.K -. MINISTRIA E ENERGJISE DHE NDUSTRISE- AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2702 date 15.12.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

20

DURRES

00062/16

ERVIS GEGA -DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE dhe INSTITUTI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE PEQIN

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, IEVP Peqin kundër Vendimit nr. 2284 (96-2015-321), datë 29.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

21

TIRANE

00081/16

ERVIN RAMAJ -SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMES

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Spitali Universitar i Traumës, kundër Vendimit nr. 2148, datë 14.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

22

DURRES

00085/16

FATBARDHA BEJKO -ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES dhe ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, kundër Vendimit nr. 2407, datë 12.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit .

23

TIRANE

00003/16

PERLAT COMO -DREJTORI I IEVP ELBASAN dhe DREJTORI PERGJITHSHEM I BURGJEVE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Elbasan, kundër Vendimit nr. 2406, datë 12.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

24

DURRES

00026/16

SHPETIME KUMRIA -ZYRA ARSIMORE GRAMSH

‘’

Prishjen e Vendimit nr. 2100, datë 07.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të Vendimit nr. 421, datë 16.04.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.

25

DURRES

02166/15

BARDHYL ÇEKU -KOMISIONI I APELIMIT TE UNIVERSITETIT dhe KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE TE INSTITUCIONIT, UNIVERSITETI "ALEKSANDER MOISIU" DURRES

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës, kundër Vendimin nr. 1589, datë 01.07.2015 të Gjykatës Administrative e Apelit.

26

TIRANE

00825/16

BARDHA KOLA -DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE dhe MINISTRIA E MBROJTJES

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mbrojtjes, dhe personit të tretë, Departamentit të Administratës Publike, kundër Vendimit nr. 430, datë 04.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

27

TIRANE

01799/16

DONIKA CAPI -MINISTRIA E MBROJTJES

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje.

28

VLORE

00209/16

ALBERT KAJNO -BASHKIA LUSHNJE

‘’

Prishjen e Vendimit nr. 2259, datë 28.10.2015 të Gjykatës Administrative e Apelit dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, por me tjetër trup gjykuese.

29

TIRANE

00854/16

SHOQERIA "TRANSOILGROUP" SH.A -. DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE TIRANE dhe DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE TIRANE

XH. ZAGANJORI

Seanca gjyqësore (dhome këshillimi) shtyhet për në një date tjetër me shpallje.

30

TIRANE

01548/15

ANDRI YMERI -. KESHILLI I LARTE I DREJTESISE

‘’

Seanca gjyqësore (dhome këshillimi) shtyhet për në një date tjetër me shpallje.

31

SHKODER

00222/16

NIKOLL MHILLAJ, RABIJE KURTAJ, XHELAL LUMAJ, ILIR XHILAJ, NDUE LLESHI, ADEM KODRA, MARK GRISHAJ, NDOC BJESHKA, NIKOLL DOCAJ, DED GJONI, MHILL FUSHA,HAZIZE MIRUKU -MINISTRIA E MBROJTJES dhe KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E BRENDSHME

XH. ZAGANJORI

Seanca gjyqësore (dhome këshillimi) shtyhet për në një date tjetër.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte