PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 03 KORRIK 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRES

03281/14

HALIL KARAJ - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES

A.DVORANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

2

SARANDË

03185/14

KOMUNA E MARKAT SARANDE - ALI ABDI, XHAFER ABDI, DODONA ABDI, HANE ABDI, LUAN ABDI, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE, AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE TIRANE

Kolegji Administrativ i Gjykatës se Larte vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk eshte administrative .

3

MAT

03112/14

ROLAND NIKOLLAJ - DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT DIBER, AVOKATURA E SHTETIT, SHOQERIA “ OST SECURITY” SH.A

Mospranim e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Roland Nikollaj, ndaj vendimit nr. 2748, datë 03.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4

SHKODËR

03081/14

AGETINA PRENGA - KESHILLI I KOMUNES VIG MNELE

Mospranim e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Agetina Prenga, ndaj vendimit nr. 345, datë 25.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5

GJIROKASTËR

03631/14

EVEREST ARAPI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIEMVE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

6

DURRËS

03633/14

NIKOLL GJURA - DREJTORIA E PERGJTHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

7

SHKODËR

03543/14

SHOQËRIA “ KARL GEGA KONSTRUKSION” SH.P.K - BASHKIA SHKODËR, KONTROLLI I LARTE I SHTETIT

Prishjen e vendimit nr. 1537, datë 07.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim po në atë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

8

SHKODER

03539/14

“ AKULL” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE SHKODER

Prishjen e vendimit nr. 1490, datë 07.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykatë për vazhdimin e gjykimit, me tjetër trup gjykuese.

9

VLORË

0 /14

SHOQERIA “ AB GROUP” SH.P.K - DEGA E DOGANES VLORË

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje .

10

DURRËS

03397/14

SUBJEKTI SPAHI MUSTA - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Mospranim e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, ndaj vendimit nr. 945, datë 20.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte