Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative në seancë gjyqësore, me prani të palëve, datë 18 Janar 2021

18.01.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

SEANCE GJYQESORE ME PRANI TE PALEVE


DATË 18 JANAR 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

01098/20

SAIDA DOLLANI - KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR

S.SADUSHI

1. Prishjen e vendimit nr. 93 (86-2020-1114), datë 10.11.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2. Rrëzimin e padisë si të pabazuar në ligj.

2

KORÇË

01159/20

EFTIN SOTIRI - BASHKIA PUSTEC

"

1. Rregullimin e kompetencës lëndore të gjykatave në mosmarrëveshje, duke përcaktuar si gjykatë kompetente Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Korçë.

2. Lënien në fuqi të vendimit nr. 41-2020-2520 (790), datë 28.09.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë

3

KORÇË

01160/20

Bashkia Korçë - Sokol Kadilli

"

1. Rregullimin e mosmarrëveshjes së kompetencës, duke caktuar si gjykatë kompetente Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë.

2. Prishjen e vendimit nr.41-2020-2874 (902), datë 20.10.2020 , të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë, me të njëjtin trup gjykues.

3. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet secilës prej palëve dhe gjykatave.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte