REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 28.12.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 28 DHJETOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

00753/20

EMIN LUSHA- KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Emin Lusha, ndaj vendimit nr. 36, datë 21.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2.

TIRANË

01008/20

DHIMITËR LARA - KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR

U be bashkimi i dosjes me nr. 1092/20 duke u bere pjese e dosjes me nr. rregj 1008/20 dhe përfundimisht kolegji vendosi, mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse Dhimitër Lara ndaj vendimit nr. 66 date 27.07.2020 te Gjykatës Administrative te Apelit

3.

TIRANË

01092/20

DHIMITËR LARA - KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE TIRANE

U be bashkimi i dosjes me nr. 1092/20 duke u bere pjese e dosjes me nr. rregj 1008/20 dhe përfundimisht kolegji vendosi, mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Dhimitër Lara ndaj vendimit nr. 78 date 30.09.2020 te Gjykates Administrative te Apelit

4.

TIRANË

00487/20

KESTRIN KATRO - KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR

Shtyerjen e seancës gjyqësore(dhome këshillimi) për ne një date tjetër me shpallje, per shkak të pranimit të kërkesës për heqjen dorë nga gjykimi i çështjes,

të njërit prej anëtareve të trupit gjykues,

5

TIRANË

00120/15

UNION BANK SH.A - DREJTORIA E PERGJITHSHME E PARANDALIMIT TE PASTRIMIT TE PARAVE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse UNION BANK SH.A,

6

GJYKATA KUSHTETUESE

00419/17

SHOQERIA "GEN - RED" SH.P.K- BANKA E SHQIPERISE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin rekursit te paraqitur nga Avokatura e Shtetit

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte