REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 29.10.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINSITRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATE 27 TETOR 2020

Nr.

Rrethi

Nr.Akt

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

SHKODËR

03428/14

MYZEJEN JUBANI- DRSHS SHKODER

SOKOL SADUSHI

Prishjen e Vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit nr.354 dt.25.02.2014 dhe lene ne fuqi Vendimin nr.8535 dt.26.11.2012 e Gjykatës Se Shkalles Se Pare Shkodër

2

LEZHE

03673/14

SHOQ.”MILIS’ SHPK-KOMUNA KOLSH LEZHË

--

Prishje Vendimi Te Gjykates Administrative Apelit nr. 593 dt.10.03.2014 dhe nxjerrjen Jashte Juridiksioni.

3

GJIROKASTER

03673/14

CEZ SHPERNADARJE-KOMUNA KSAMIL

--

Mospranim Rekursi

4

TIRANE

03818/14

MIN. FINANCAVE-SAZAN XHIAJ.

--

Prishjen e Vendimit nr.3015 dt.22.07.2014 te Gjykates e Apelit Tiranë dhe kthyer për rigjykim në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë me tjetër trup gjykues.

5

SHKODËR

04071/14

SHOQ. AGROTEK’-ALB’ SHPK-D.B.BUJQ.

--

Mospranin Rekursi

6

TIRANË

04190/14

DYLBER KANANI-ATK TIRANE

--

Mosprsnim Rekursi

7

SHKODËR

02949/14

YMER KACERJA- DRSSH SHKODER

--

Mospranim Rekursi

8

DURRËS

02536/14

GOGA ZISO-DRSHS DURRËS

--

Mospranim Rekursi

9

DURRËS

02864/14

A&A INTERNACIONAL LOGISTIC-D.T DURRËS

--

Mospranim Rekursi

10

TIRANË

03821/14

ILIR MECE-MIN. FINANCAVE

--

Mospranim Rekursi.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte