PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV
DATË 27 MAJ 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

1112/13

SHOQERIA "UJSJELLES-KANALIZIME" TIRANE SH.A Kundër. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE dhe DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve te Mëdhenj

2

KORÇE

1340/13

SHOQERIA "CEZ SHPERNDARJE" SH.A,TIRANE Kundër. ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURISE SE PALUJTSHME KORCE dhe ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURISE SE PALUJTSHME KORCE –SABRI SULCE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Shoqëria "Cez Shpërndarje" Sh.A,Tirane

3

TIRANE

2850/13

ARBEN HOXHAJ, LUMTURI HOXHAJ– MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Arben Hoxhaj, Lumturi Hoxhaj

4

ELBASAN

3207/13

YLLI CONIKU Kundër. DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SE PRONAVE PUBLIKE,PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Ylli Coniku

5

TIRANE

3381/13

SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME TIRANE" SH.A Kundër. INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK I BASHKISE TIRAN

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Bashkia Tirane

6

SHKODER

3542/13

DEDE LUMI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga DRSSH Shkodër

7

ELBASAN

3708/13

SHOQERIA "EGNATIA GROUP" SH.A Kundër. DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE ELBASAN

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Avokatura e Shtetit

8

FIER

383/13

KERKUES- ERMIONIDHI FIDHI

(ALBI TOLA – ZYRA E GJENDJES CIVILE BASHKIA TIRANË- ZYRA E GJENDJES CIVILE QARKU FIER)

Seanca gjyqësore ne dhome këshillimi shtyhet për tu shqyrtuar ne një date tjetër

9

VLORE

1047/13

KERKUES- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE- (BABUL BEHAJ, HAIR ARAPAJ DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE)

Mospranimin e kërkesës se paraqitur nga DRSSH Vlore për rishikimin e vendimit

10

SHKODER

1819/13

KERKUES- DRSSH SHKODËR (NESTUR GJIPALI- DRSSH SHKODËR

Mospranimin e kërkesës se paraqitur nga DRSSH Shkodër për rishikimin e vendimit

11

SHKODER

1822/13

KERKUES- DRSSH SHKODËR (HILE ZEFANI- DRSSH SHKODËR)

Mospranimin e kërkesës se paraqitur nga DRSSH Shkodër për rishikimin e vendimit

12

SHKODER

1823/13

KERKUES- DRSSH SHKODER (MARK PEPKOLAJ - DRSSH SHKODER)

Mospranimin e kërkesës se paraqitur nga DRSSH Shkodër për rishikimin e vendimit

13

SHKODER

1825/13

KERKUES- DRSSH SHKODËR -
(AHMET LEKAJ -DRSSH SHKODËR)

Mospranimin e kërkesës se paraqitur nga DRSSH Shkodër për rishikimin e vendimit

14

SHKODER

1896/13

KERKUES- DRSSH SHKODËR ( REXHEP ISUFAJ –DRSSH SHKODER)

Mospranimin e kërkesës se paraqitur nga DRSSH Shkodër për rishikimin e vendimit

15

TIRANE

3766/13

KERKUES- DRSSH TIRANË ( ARIF ALIJA – DRSSH TIRANE )

Mospranimin e kërkesës se paraqitur nga DRSSH Tirane për rishikimin e vendimit

16

SHKODER

03212/13

DEDE NIKA Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR SHKODER MINISTRIA E MJEDISIT, PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TE UJRAVE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Dede Nika

17

TIRANE

03429/13

INSIG SH.A Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga INSIG sha

18

TIRANE

00333/13

FATMIR ALLA Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE dhe DRSSH TIRANE

Prishjen e vendimit te Gjykatës se Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

19

TIRANE

00300/13

ELEFTERIA GJOKA Kundër. ZYRA E GJENDJES CIVILE,NJESIA BASHKIAKE NR.6 TIRANE

Pushimin e gjykimit te çështjes

20

KORÇE

00776/13

KERKUES- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE (PIRRO SHKURTI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE.)

Mospranimin e kërkesës të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Korçe , për rishikimin

21

TIRANE

02686/13

KERKUES - SHYQYRIE XHINDOLI

(ROLAND MEMA- ND KRYESORE: MUHARREM HAKA - INUK, AVOKATURA SHTETIT , ND. DYTESORE :SHYQYRIE XHINDOLI)

Mospranimin e kërkesës të paraqitur nga kërkueses Shyqyrie Xhindoli për rishikim vendimi

22

GJIROKASTER

02726/13

DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE GJIROKASTER Kundër. ALVIRETA BIME dhe ISUF MECI,
SHOQERIA "IRA 3" SH.P.K

Kalimin e çështjes për gjykim Kolegjit Civil

23

FIER

01068/13

LUAN BREGU – UJËSJELLËS KANALIZIME FIER SH.A.

Mospranimin e rekursit të Ujësjellës Kanalizimeve Fier sh.a.

24

TIRANE

02698/13

ROZA GJONDREKAJ – DRSSH TIRANË, ISSH TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë

25

SHKODER

01824/13

KERKUES -DRSSH SHKODËR (GJOVALIN SHYTI -. DRSSH SHKODËR)

Mospranimin e kërkesës për rishikimin e vendimit te paraqitur nga DRSSH Shkodër

26

TIRANE

02143/13

PETRIT ALIAJ – (PETRIT ALIAJ -DRSSH TIRANË)

Mospranimin e kërkesës për rishikim të z. Petrit Aliaj .

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte