Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative në dhomë këshillimi, datë 26 Tetor 2020

30.10.2020

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATE 26 TETOR 2020

NR.

Rrethi

Nr.Akt

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

LEZHE

0006/15

GJOVALIN SYKU

(Rishikim)

GJOVALIN SYKU,

MARK SYKU-KOMUNA SHENKOLL, DILE PALUCA, GJIN PALUCA

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e kërkesës së palës kërkuese, Gjovalin Syku, për rishikimin e vendimit nr. 56 dt.31.01.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, lënë në fuqi me vendimin nr. 2323 dt. 05.06.2014, të Gjyaktës Adminsitrative të Apelit

2

KORÇE

00181/15

GEZIM GORA, KOSTA JANI-

(Rishikim)

KESHILI I QARKUT KORCE

-//-

Mospranimin e kërkesës së kërkuesve Kosta Jani dhe Gëzim Goro, për rishikimin e vendimit nr. 347 dt.16.06.2014 të Gjykatës Adminsitrative të Shkallës së Parë Korçë

3

TIRANE

01668/15

AVNI KOBOCI Kundër. INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK PRANE BASHKISE TIRANE

(Rishikim)

-//-

Mospranimin e kërkesës së palës kërkuese Avni Koboçi për rishikimin e vendimit nr. 46 dt.20.01.2010, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4

DURRES

01733/15

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN (Rishikim)

VERO LANAKU-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN-ISSH TIRANE

-//-

Mospranimin e kërkesës së palës kërkuese, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Elbasan për rishikimin e vendimit nr. 329 dt.11.03.2015 të gjykatës Adminsitrative të Shkallës së Parë Durrës.

5

TIRANE

01340/15

AGRON RAMUSHI

(Rishikim)

AGRON RAMUSHI -ISSH

-//-

Mospranimin e kërkeses së palës kërkuese, Agron Ramushi, për rishikimin e vendimit nr. 8790 dt.16.10.2008, të Gjykatës së Rrethit Gjyqsor Tiranë, lënë ne fuqi me vendimin nr. 124 dt.28.01.2010, të Gjyaktës së Apelit Tiranë

6

KORÇE

03515/15

SAMI DAKE

(Rishikim)

SAMI DAKE Kundër. INSTITUCIONI I BASHKISE ERSEKE

-//-

Mospranimin e kërkeses së palës kërkuese, Sami Dake, për rishikimin e vendimit nr. 41-2013-272(140), dt.23.01.2013, te gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, lene ne fuqi me vendimin nr. 296 dt.22.05.2013 te gjykatës së Apelit Korçë.

7

VLORE

01642/15

PREFEKTI I QARKUT FIER

(Rishikim)

PREFEKTI I QARKUT FIER Kundër. MYZAFER MADHI-HURMA MADHI

-//-

Mospranimin e kërkesës për rishikimin e vendimit nr. 1288 dt.16.09.2014 të gjykatës Adminsitrative të Shkallës së Parë Vlorë.

8

VLORE

01376/15

PREFEKTI I QARKUT FIER

(Rishikim)

PREFEKTI I QARKUT FIER- CENO AVDIAJ-AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE

-//-

Mospranimin e kërkesës për rishikimin e vendimit nr. 605 dt.30.04.2014 të gjykatës Adminstrative të Shkallës së Parë Vlorë.

9

TIRANE

00432/15

ARDIT KAJA Kundër. INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR TIRANE

-//-

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar, kundër vendimit nr. 3002 dt.16.07.2014, të Gjykatës Adminstrative të Apelit.

10

DURRES

00438/15

ZIJE NUHU Kundër. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME, DURRES

-//-

Shtyerje për tu bërë e mundur kalimi proçedurial e palës së paditur nga ZVRPP,Durrës ne ASHK, Zyra Rajonale Durrës.

11

TIRANE

0422/15

VITORE NIKA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE dhe ISSH

-//-

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr.3765 dt.14.10.2014, të Gjyaktës Adminstrative të Apelit.

12

TIRANE

0382/15

SHOQERIA "CEMENT FACTORY" SH.P.K Kundër. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE dhe DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

-//-

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, “Fushë-Krujë Cement Factory’shpk kundër vendimit nr. 153, datë 08.04.2014, të Gjykatë Administrative të Apelit

13

TIRANE

0385/15

PRENDUSH MALBUQAJ Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, TIRANE dhe DRSSH TIRANE

-//-

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr. 4017 dt.03.11.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

14

TIRANE

0586/15

SHOQERIA "CVK NOKI ALBANIA" SH.P.K ,SHOQERIA "LAPARDHA 1" SH.P.K Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE BERAT dhe DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE TIRANE DREJTORIA RAJONALE TATIMORE FIER

-//-

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Shoqëria ‘Lepardhaja 1’ shpk, kundër vendimit nr.2020, dt.22.05.2014, të Gjyaktës Admnistrativetë Apelit.

15

TIRANE

0451/15

PELIVAN QENDRO Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE dhe DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

-//-

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale eSigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër , kundër vendimit nr. 3961 dt.28.10.2014, Të Gjykatës Administrative të Apelit.

16

VLORE

0619/15

FERDINAND AGALLIU Kundër. QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK, FIER dhe MINISTRIA E MIREQENIES SOCIALE DHE E RINISE

-//-

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik fier, kundër vendimit nr.3849 dt.dt.20.10.2014 te Gjykatës Adminsitrative të Apelit

17

TIRANE

0605/15

RIVIERA MJALTAJ Kundër. MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN DHE TURIZMIT dhe A.L.U.I.Z.N.I, TIRANE

-//-

Shtyerje për tu bërë e mundur kalimi proçedurial e palës së paditur nga A.L.U.I.Z.N.I ne ASHK, Zyra Rajonale Tiranë.

18

SHKODER

0588/15

ILIR BURANEJ Kundër. BASHKIA SHKODER

-//-

Prishjen e vendimit nr. 4418, datë 09.12.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit, dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim pranë kësaj gjykate, me tjetër trup gjykues.

19

ELBASAN

0564/15

MIRO DUCKALLARI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

-//-

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Miro Duçkollari, kundër vendimit nr.4578 dt.23.12.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

20

ELBASAN

0435/15

SHOQERIA "ERGEN" SH.P.K Kundër. BASHKIA ELBASAN

-//-

Mospranimim e rekursit të palës paditëse Shoqëria”Ergen” shpk, kundër vendimit nr. 3998, datë 30.10.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

21

TIRANE

02038/15

ALI VOKSHI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE

-//-

Shtyhet për me dt. 02.11.2020

22

SHKODER

0243/15

ZAMIR FATUSHA Kundër. SPITALI RAJONAL SHKODER dhe MINISTRIA E SHENDETESISE TIRANE

-//-

Mospranimin e rekursit të palas së paditur Spitali Rajonal Shkodër, kundër vendimit nr.468 dt.04.03.2014, të Gjyaktës Administrative Apelit.

23

GJIROKASTER

0446/15

ROBERT PIRO Kundër. ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME

-//-

Shtyerje për tu bërë e mundur kalimi proçedurial e palës së paditur nga ZVRPP ne ASHK.

24

TIRANE

0419/15

LEKE DODAJ Kundër. BASHKIA TIRANE

-//-

Prishjen e vendimit nr. 3541, datë 25.09.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit, dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 181, datë 18.01.2013, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

25

ELBASAN

0402/15

TEFIK KOCI Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PUBLIK GRAMSH

-//-

Prishjen e vendimit nr. 4188, datë 13.11.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit, dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim pranë kësaj gjykate, me tjetër trup gjykues.

26

TIRANE

0428/15

LILJANA HASANI Kundër. AGJENSIA E LEGALIZIMIT URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE INFORMALE

-//-

Shtyerje për tu bërë e mundur kalimi proçedurial e palës së paditur nga Agjensia e Legalizimit ne ASHK.

27

KRUJE

0376/15

ENGJELLUSHE KAZIU Kundër. DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK KRUJE

-//-

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Shëndetit Publik Krujë, kundër vendimit nr. 3732, dt.09.10.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

28

TIRANE

0440/15

AFERDITA OMI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SHTETIT

-//-

Prishjen e vendimit nr. 897, datë 19.03.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit, dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim pranë kësaj gjykate, me tjetër trup gjykues.

29

VLORE

0196/15

SAMI ZENELI Kundër. ARMEER KONSTRUKSION SH.P.K dhe BASHKIA VLORE , PANAJOT PRONJAT

-//-

Prishje vendimit nr. 1317 dt. 10.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe vendimit nr.47 dt.21.01.2014 të gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgim çështje për rigjykim pranë Gjykatës së Apelit Vlorë.

30

SHKODER

0240/15

RUZHDI SAKAJ, Kundër. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME SHKODER- ARDIAN SAKAJ , BASHKIM SAKAJ , GEZIM SAKAJ , HAJRIE SAKAJ, RUZHDI SAKAJ

-//-

Shtyerje për tu bërë e mundur kalimi proçedurial e palës së paditur nga ZVRPP,Shkodër ne ASHK, Zyra Rajonale Shkodër.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte