REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 29.10.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINSITRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATE 26 TETOR 2020

Nr.

Rrethi

Nr.Akt

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

03336/14

ARBEN SHYTAJ-MIN.BUJQ.

SOKOL SADUSHI

Mospranim rekursi

2

TIRANË

04295/14

ROBERT RECI-BASHKIA TIRANË

-//-

Mospranim rekursi

3

SHKODËR

03084/14

ZYHRA HALILI-ZVRPP SHKODËR

-//-

Shtyre pwr njw datw tw pacaktuar pwr tu bërë e mundur zëvendësimi procedural i palës së paditur.

4

SHKODËR

03013/14

MYFTINIA SHKODËR-BASHKIA SHKODËR

-//-

Shtyrw pwr njw datw tw pacaktuar pwr tu bërë e mundur zëvendësimi procedural i palës së paditur.

5

ELBASAN

02999/14

IDRIZ SHKEMBI-DRSSH ELBASAN

-//-

Prishjen e vendimit të Gjykatws Administrative te Apelit dhe lwnw nw fuqi vendimin e shkallës së parë Elbasan.

6

SHKODËR

02947/14

PREFEKTURA E QARKUT SHKODËR-NAIM DEKOVI

-//

Mospranim rekursi

7

KUKËS

02621/14

SABRIJE ADEMAJ-DREJT.RAJ.SIG.SHOQ. KUKËS

-//-

Mospranim rekursi

8

DURRËS

03998/14

SABIRE TEREZIU-D.R.BUJQ. ELBASAN

-//-

Mospranim rekursi

9

BERAT

03959/14

PREFEKTI I QARKUT BERAT-YZEDIN TABAKU

-//-

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthyer në atë Gjykatë me tjeter trup gjykues.

10

GJIROKASTËR

03321/14

BRAHM BUZHERI-ASAF BASHO

-//-

Shtyrë pwr nje datë të pacaktuar.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte