PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATV

NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 26 -28 SHKURT 2019

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

01178/16

AGE SOKOLI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E FORMIMIT PROFESIONAL NR. 1 TIRANE

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur

2

KORÇE

01226/16

MARIETA DISHNICA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE dhe

IEVP KORÇE

‘’

Prishjen vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e ceshtjes po aty por me tjeter trup gjykim,

3

KORÇE

01227/16

VASILIKA COBANI Kundër. ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur

4

KORÇE

01232/16

LEONAT XHEMOLLARI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

‘’

Mospranimin e rekursit te pales paditese

5

TIRANE

01197/16

GRIGOR PRIFTI Kundër. MINISTRIA E DREJTESISE dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

‘’

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqësore me prani te paleve

6

TIRANE

01184/16

LIRIM BEJO Kundër. INSPEKTORIATI SHTETEROR I MJEDISIT, TIRANE dhe MINISTRIJA E MJEDISIT

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur

7

TIRANE

01188/16

LUIZA SHAMO (DHIMITRI) Kundër. AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur

8

TIRANE

01192/16

SHKELZEN KOKALARI Kundër. AGJENCIA KOMBETARE E PLAIFIKIMIT TE TERRITORIT

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur

9

DURRES

01238/16

KRENAR BARDHI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE dhe INSTITUTI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE RROGOZHINE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur

10

FIER

01223/16

FATJONA SEMA (PRIFTI) Kundër. KOMUNA LIBOFSHE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur

11

GJIROKASTER

01260/16

DRITAN ISLAMAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E METROLOGJISE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur

12

DURRES

01254/16

YZEIR VELCANI Kundër. AUTORITETI PORTUAL DURRES

‘’

Shtyhet per ne nje date tjetër me shpallje

13

TIRANE

01179/16

AGRON SPAHIA Kundër. SPITALI UNIVERSITAR "SHEFQET NDROQI" SAUK TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur

14

TIRANE

01289/16

ROZETA GJELO Kundër. AUTORITETI SHENDETESOR RAJONAL TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur

15

TIRANE

01277/16

BEHAR XHOXHA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

‘’

Kalimin e çështjes ne seance gjyqësore me prani te palëve

16

TIRANE

01279/16

JOLANDA FETAH Kundër. DREJTORIA RAJONALE E FONDIT TE SIGURIMEVE TE KUJDESIT TE DETYRUESHEM SHENDETESOR TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur

17

DURRES

01248/16

MANUSHAQE CARCIU Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE dhe DRSSH ELBASAN

‘’

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqësore me prani te paleve

18

DURRES

00966/16

MELEQ MUCI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE DURRES

‘’

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqësore me prani te paleve

19

GJIROKASTER

01241/16

ILIR MYRTEZANI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqësore me prani te paleve

20

DURRES

01243/16

BAJRAME LLESHI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES dhe INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit te pales paditese

21

GJIROKASTER

01330/16

DRITAN BEJKO Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur

22

TIRANE

01146/16

ALI TAFALLA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Ali Tafalla, kundër vendimit nr. 1167, datë 12.05.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

23

SHKODER

01164/16

RAHMI SHABANI Kundër. DEGA E DOGANES SHKODER dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Dega e Doganës Shkodër, kundër vendimit nr. 634, datë 24.03.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

24

TIRANE

01128/16

QEMAL KUCI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

25

TIRANE

01292/16

ALMA DECKA Kundër. MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES dhe -DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

Mospranimin e rekurseve të palëve së paditura, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës dhe Departamenti i Administratës Publike, kundër vendimit nr. 1518, datë 02.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

26

DURRES

01168/16

FERIT BERBERI Kundër. KESHILLI I QARKUT DURRES

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Këshilli i Qarkut Durrës, kundër vendimit nr. 1338, datë 25.05.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

27

TIRANE

01296/16

ARBEN SULO Kundër. MINISTRIA E MBROJTJES, -DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

28

TIRANE

01300/16

ARBEN PASHA Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT DIBER dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

29

TIRANE

01202/16

ALEKS BZHETAJ Kundër. AGJENSIA E ADMINISTRIMIT TE PASURIVE TE SEKUESTRUARA DHE TE KONFISKUARA

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, kundër vendimit nr. 681, datë 31.03.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit

30

TIRANE

01151/16

MARJELA PERNOCI Kundër. QENDRA KOMBETARE E KONTROLLIT TE BARNAVE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Qendra Kombëtare e Kontrollit të Barnave, kundër vendimit nr. 913, datë 27.04.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

31

TIRANE

01310/16

KLARA SINJARI Kundër. MINISTRIA E MIREQENIES SOCIALE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Klara Sinjari, kundër vendimit nr. 1133, datë 12.05.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

32

TIRANE

01303/16

FATMIRA RURI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSME E BURGJEVE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, kundër vendimit nr. 856, datë 25.04.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

33

Gjykata e Larte

000173/19

ZYHDI GJONI

OBJETI

SQARIM INTEPRETIM VENDIMI NR. 731/2017 QE I PERKT PALEVE: (ZYHDI GJONI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN)

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

34

FIER

01163/16

ALEKSANDER RUKA Kundër. BASHKIA FIER

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Bashkia Fier, kundër vendimit nr. 912, datë 27.04.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

35

DURRES

01162/16

FATMIRE ALTERZIU Kundër. BASHKIA ELBASAN, QENDRA SOCIALE "BALASHE"

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Fatmire Alterziu, kundër vendimit nr. 1350, datë 26.05.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

36

TIRANE

01298/16

AGRON HASTOCI Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mjedisit, kundër vendimit nr. 1488, datë 01.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

37

BERAT

01324/16

LEKSI SHKEMBI Kundër. BAZA AJRORE KUCOVE (REPARTI USHTARAK 3005) dhe KOMANDA E FORCES AJRORE (REPARTI USHTARAK 3001)

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

38

TIRANE

01304/16

LEK CARA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, kundër vendimit nr. 687, datë 31.03.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

39

GJIROKASTER

01332/16

HEKURAN BOJO Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT PYJOR GJIROKASTER dhe MINISTRIJA E MJEDISIT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Mjedisit, kundër vendimit nr. 1930, datë 30.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

40

FIER

01165/16

FASLLI RABIAJ Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT, PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TE UJRAVE TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, kundër vendimit nr. 1250, datë 19.05.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit

41

TIRANE

01134/16

BUJAR KUTA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Dibër, kundër vendimit nr. 2476, datë 19.11.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

42

FIER

01171/16

ARJANA KOLA Kundër. ZYRA E ADMINISTRIMIT DHE KOORDINIMIT TE PARKUT ARKEOLOGJIK KOMBETAR BYLIS, FIER

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Zyra e Administrimit dhe Koordinimit të Parkut Arkeologjik Kombëtar Bylis, kundër vendimit nr. 1093, datë 11.05.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte