Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative në dhomë këshillimi, datë 23 Nëntor 2020

26.11.2020

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 23 NENTOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

SHKODËR

03084/14

ZYHRA HALILI-

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS,

ZYRA RAJONALE SHKODËR NË VEND TË ZVRPP SHKODËR

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Zyhra Halili, kundër vendimit nr.324, datë 24.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

2

SHKODËR

03013/14

MYFTINIA SHKODËR- AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, ZYRA RAJONALE SHKODËR NË VEND TË ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SHKODËR, BASHKIA SHKODËR, MUHARREM GOKOVI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Muharrem Gokovi dhe rekursit të palës së paditur Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Zyra Vendore, Shkodër kundër vendimit nr.344, datë 25. 2.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

3

GJIROKASTËR

03321/14

ERJON BUZHERI, BRAHIM BUZHERI-ASAF BASHO, K.RR.T BASHKIA GJIROKASTER, MIHAL BARKA

Prishjen e vendimit nr.2263, datë 5.6.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim nnë Gjykatën Administrative të Apelit me tjetër trup gjykues.

4

TIRANË

04268/14

XHEVRIJE ZYKA-KOMISIONI QENDROR I STATUSIT "DESHMOR I ATDHEUT,PALE E TRETE KESHILLI I QARKUT ELBASAN,

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Xhevrije Zyka, kundër vendimit nr.3029, datë 15.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë .

5

SHKODËR

04517/14

RRENEST NARHATI-DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT SHKODER

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Policisë së Qarkut Shkodër, kundër vendimit nr.1759, datë 13.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

6

TIRANË

04369/14

MARK KOLA-INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur DRSSH Tiranë, kundër vendimit nr.1981, datë 21.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

7

SHKODËR

2400/14

MIRE SEFERAJ - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SHKODER, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Mire Seferaj, kundër vendimit nr.393, datë 26.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

8

ADM.DURRËS

04046/14

GALIP RENA -INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK I BASHKISË KAVAJË

Mospranimin e rekursit të Bashkisë Kavajë, kundër vendimit nr.2438, datë 24.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

9

TIRANË

01984/14

KOSTANDIN BELLO-DREJTORIA E PERGJITHSHEM E DOGANAVE TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Konstandin Bello, kundër vendimit nr. nr.471, datë 04.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

10

TIRANEË

01982/14

HAZIR NELA-INSITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANE,DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Prishjen e vendimit nr. 1239, datë 08.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim nnë Gjykatën Administrative të Apelit me tjetër trup gjykues.

11

LEZHË

02492/14

LEZE BICI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE LEZHË, palë e tretë INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 740, datë 17.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim nnë Gjykatën Administrative të Apelit me tjetër trup gjykues.

12

BERAT

00511/14

FERDINAND SEFA-DEGA E THESARIT KUÇOVË, MINISTRIA E FINANCAVE

Prishjen e vendimit nr. 697, datë 07.11.2013 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë si gjykatë kompetente

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte