Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative në dhomë këshillimi, datë 22 Shkurt 2021

22.02.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 22 SHKURT 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

00933/15

SHKËLQIM LUZI- MINISTRIA E MJEDISIT, DREJTORIA E SHËRBIMIT PYJOR TIRANË

S. SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Ministria e Mjedisit, Drejtoria e Shërbimit Pyjor Tirane, kundër vendimit nr.4596 datë 23.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2

TIRANË

00937/15

TAHSIM SPAHIU – DREJTORIA RAJONALE E SHËNDETËSISË DIBËR

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Dibër, kundër vendimit nr.4035 datë 04.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

KORÇË

01233/16

BURBUQE GURI – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE KORÇË

‘’

Prishjen e vendimit nr.792 date 20.04.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim po ne atë gjykate por me tjetër trup gjykues

4

TIRANË

00991/16

SHUKRI GJANA – HEKURAN GJANA, KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRAKSTRUKTURES, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit, Autoriteti Rrugor Shqiptar, kundër vendimit nr.740 datë 21.09.2015 të Gjykatës Administrative te Apelit.

5

TIRANË

00514/17

NDRIÇIM HASANAJ – DREJTORIA E PERGJITHSHME E REZERVAVE MATERIALE TE SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale te Shtetit, kundër vendimit nr.3341 datë 20.10.2016 të Gjykatës Administrative te Apelit.

Revokimin e vendimit nr.477 date 26.09.2017 te Kolegjit Administrativ te Gjykatës se Larte, me te cilin eshte vendosur : Pezullimi i ekzekutimit te vendimit nr. 334 date 20.10.20156 te Gjykatës Administrative te Apelit te paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale te Shtetit

6

TIRANË

01557/15

ENVER KËRTUSHA - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE, INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE TIRANË

‘’

Prishjen e vendimit nr.526 date 12.03.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim po ne atë gjykate por me tjetër trup gjykues

7

TIRANË

01179/15

GAZMEND NOGA – DREJTORIA E PËRGJITHËSHME E POLICISË SË SHTETIT

‘’

Shtyre për ne një date tjetër me shpallje

8

TIRANË

00825/15

SHOQËRIA PROQUAL SH.A – KOMISIONI QËNDROR I ZGJEDHJEVE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 828 date 18.03.2014 te Gjykatën Administrative te Apelit dhe lënien ne fuqi te vendimit nr. 10 date 07.01.2014 te Gjykatën Administrative te Shkalles se Pare Tirane

9

TIRANË

01603/15

AGIM XHELEKU - DREJTORIA E PËRGJTHSHME E POLICISË SË SHTETIT, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANË

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Agim Xheleku kundër vendimit nr.4456 datë 10.12.2014 të Gjykatës Administrative te Apelit.

10

TIRANË

00529/15

QAMIL MUCA, ASLLAN MUCA – MUHARREM MUCA, MUSA MUCA, SULEJMAN MUCA, VAIT MUCA – A.SH.K TIRANË ( ish-ZVRPP TIRANE), KËSHILLI I QARKUT TIRANË, SEKSIONI I ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SË TOKËS

‘’

Prishjen e vendimit nr.1800 date 07.10.2010 te Gjykatës se Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit

11

TIRANË

02135/15

MINA HYSA – MINISTRIA E MBROJTJES, QENDRA E KULTURES, MEDIAS, E BOTIMEVE TE MBROTJES

‘’

Shtyre për ne një date tjetër me shpallje

12

TIRANË

02067/15

DRAGUT KUKA – KËSHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME, BASHKIA TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT, A.SH.K TIRANË ( ish-ZVRPP TIRANË )

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Bashkia Tirane, Avokatura e Shtetit dhe Ministria e Puneve te Brendshme kundër vendimit nr.1767 datë 09.07.2015 të Gjykatës Administrative te Apelit

13

TIRANË

00820/15

ZEF SOKOLI – SHËRBIMI INFORMATIV I SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Shërbimi Informativ i Shtetit kundër vendimit nr.3552 datë 25.09.2014 të Gjykatës Administrative te Apelit.

14

TIRANË

00552/16

QAZIM KOLECI, ARJAN KOLECI, MIMOZA PUPLA (KOLECI ), GENCI KOLECI – A.SH.K TIRANE (ish -ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME), A.SH.K TIRANË (ish -ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË), LILIANA MERO (HOXHA), ALTIN MERO, ALTIN MERO, FATIME VOGLI, VJOLLCA QATIPI – SHOQËRIA “SPEED” SH.P.K, AVOKATURA E SHTETIT, MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE (ish-MINISTRIA E EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKËS TIRANË).

‘’

Shtyre për ne një date tjetër me shpallje

15

TIRANË

01130/15

HAJDAR MUKA – MINISTRIA E BUJQESISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TE UJRAVE (DREJTORIA RAJONALE E BUJQESISE)

‘’

Shtyre për ne një date tjetër me shpallje

16

TIRANË

01709/15

MANJOLA ÇELA – KOMUNA DAJT

‘’

Shtyre për ne një date tjetër me shpallje

17

TIRANË

00517/15

SHOQËRIA “ MEHILLAJ” SH.P.K – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PARANDALIMIT TË PASTRIMIT TË PARAVE PRANË MINISTRISË SË FINANCAVE, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Shtyre për ne një date tjetër me shpallje

18

TIRANË

00737/15

DRITA NEZA ( GJECI) – MINISTRIA E FINANCAVE

‘’

Shtyre për ne një date tjetër me shpallje

19

VLORË

02019/15

SKERDILAJD METUSHI – SPITALI PSIKIATRIK VLORË

‘’

Shtyre për ne një date tjetër me shpallje

20

VLORË

01870/15

ROLAND PELUSHI – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

‘’

Shtyre për ne një date tjetër me shpallje

21

TIRANË

01668/17

IBRAHIM SHALQIZI - ARRSH, MINISTRIA TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES, AVOKATURA SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ARRSH, Ministria Transportit dhe Infrastruktures, Avokatura Shtetit kundër vendimit nr.1257 datë 27.03.2017 të Gjykatës Administrative te Apelit.

Revokimin e vendimit nr.213 date 23.04.2019 te Kolegjit Administrativ te Gjykatës se Larte, me te cilin është vendosur: Pezullimi i ekzekutimit te vendimit nr. 1874 date 27.03.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit .

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte