PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 22 QERSHOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

ADM TIRANE

00390/20

ZEF LULI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

S.SADUSHI

Mospranimin e ankimit të veçantë të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe pala e paditur Dega e Doganës Bllatë

2

ADM TIRANE

00385/20

PRENDA GJOKA, DAVA SHOTA - ZVRPP KURBIN, SABA LIKA ETJ

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

3

ADM TIRANE

00395/20

PIRRO SOTA - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

4

ADM TIRANE

00378/20

HEKTOR KUMI - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE VLORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte