PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 21 SHTATOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

01559/14

DRRSH TIRANE- IZMIR TOSKA

(Rishikim)

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e Kërkesës për Rishikim të paraqitur nga D.R.S.SH Tiranë, ndaj vendimit Nr.736,datë 20.04.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2

TIRANE

01362/14

DRRSH TIRANE- ADRIATIK TELHA

(Rishikim)

‘’

Mospranimin e kërkesës për rishikim të paraqitur nga D.R.S.SH Tiranë, ndaj vendimit Nr.1142, datë 16.06.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

3

TIRANE

00963/14

DRRSH TIRANE-VLADIMIR RAMA

(Rishikim)

‘’

Mospranimin e kërkesës për rishikim të paraqitur nga D.R.S.SH Tiranë, ndaj vendimit Nr.1115, datë 15.06.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4

TIRANE

01679/14

DRRSH TIRANE-BASHKIM LIKA

(Rishikim)

‘’

Mospranimin e kërkesës për rishikim të paraqitur nga D.R.S.SH Tiranë, ndaj vendimit Nr.601, datë 31.03.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

5

TIRANE

03082/14

DRRSH TIRANE- KASTRIOT GUMA-ISSH TIRANE

(Rishikim)

‘’

Mospranimin e kërkesës për rishikim të paraqitur nga D.R.S.SH Tiranë, ndaj vendimit nr.1243 datë 22.05.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6

TIRANE

01602/14

DRRSH TIRANE- ZENEL MARKU

(Rishikim)

‘’

Mospranimin e kërkesës për rishikim të paraqitur nga D.R.S.SH Tiranë, ndaj vendimit nr.578, datë 30.03.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7

KUKES

02177/14

AGIM JAKU-KESHILLI BASHKISE KRUME

(Rishikim)

‘’

Mospranimin e kërkesës për rishikim të paraqitur nga Agim Jaku, ndaj vendimit Nr.180,datë 12.03.2009 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, lënë në fuqi nga vendimi nr.17, datë 21.01.2010 të Gjykatës së Apelit Shkodër, lënë në fuqi me vendimin nr.11243-00506-00-2010 Regj.Them, nr.00-2014-387 (68), datë 04.02.2014 të Gjykatës së Lartë.

8

TIRANE

02533/14

SOTIR MILE- KESHILLI I KOMUNES KRUJTJE-ZOI MILE

(Rishikim)

‘’

Mospranimin e kërkesës për rishikim të paraqitur nga Sotir Mile, ndaj vendimit Nr.385,datë 11.05.2009 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë.

9

VLORE

03198/14

BUJAR MADANI- (DINO FRANKLIN-ZVRPP VLORE)

(Rishikim)

‘’

Mospranimin e kërkesës për rishikim të paraqitur nga Bujar Madani, ndaj vendimit Nr.821, datë 13.04.2010 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi nga vendimi nr.835, datë 30.09.2010 i Gjykatës së Apelit Vlorë.

10

SHKODER

02885/14

SEFERIN SEFER- BASHKIA PUKE

(Rishikim)

‘’

Mospranimin e kërkesës për rishikim të paraqitur nga kërkuesi Seferin Seferi, ndaj vendimit Nr.14,datë 01.02.2000 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

11

ELBASAN

00660/14

LAVDIE ELEZI- (ISMAIL SHEHU-KOMISIONI I NDARJES SE TOKES BASHKIA ELBASAN, MUSA DOMI, MUSTAFA DOMI, HAXHIRE DOMI (HOXHOLLI), ENGJELLUSHE DOMI( KRUJA)

(Rishikim)

‘’

Mospranimin e kërkesës për rishikim të paraqitur nga Lavdije Elezi, nëpërmjet përfaqësuesit ligjor Agim Zhorda, ndaj vendimit Nr.323,datë 12.03.2002 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.

12

DURRES

04261/14

MARILDA KOVI, SHOQERIA “DURRESI 200” SHPK- AGJENCINË SHTETËRORE TË KADASTRËS, ZYRA RAJONALE DURRËS.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit dhe pala e paditur Zyra Qëndrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë, ndaj vendimit Nr.2557, datë 27.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

13

TIRANE

01390/14

DRRSH TIRANE- LULZIM SHABA

(Rishikim)

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr. 241, datë 04.02.2011, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

14

TIRANE

03903/14

DRRSH TIRANE- PETRIT ASLLANAJ

(Rishikim)

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr. 1824, datë 15.09.2011, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

15

TIRANE

00034/14

DRRSH TIRANE- LEFTER MOÇKA

(Rishikim)

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr. 1091, datë 11.06.2010, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

16

TIRANE

03135/14

EUROSIG SHA- AUTORITETIT I MBIKQYRJES FINANCIARE

(Rishikim)

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Shoqëria “Eurosig” sh.a., kundër vendimit nr. 00-2014-1897 (236), datë 18.03.2014, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

17

DURRES

2775/14

FITIM MUSAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër vendimit nr. 691, datë 13.03.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

 

18

TIRANE

03886/14

EFTALI QURKU Kundër. AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE TIRANE-AVOKATURA E SHTETIT

Kolegji Administrativ i Gjykatës se Larte vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk është administrative.

19

SHKODER

04658/14

GJERGJ NELI Kundër. KOMUNA BUSHAT-YMER BACINA, ZVRPP SHKODER

‘’

Shtyhet për në datën 19.10.2020 ora 11.00.

Të bëhet kalimi procedurial i personit te trete ZVRPP Shkodër

20

DURRES

3656/14

ARJAN CALA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, z. Arian Cala, kundër Vendimit nr. 438, datë 03.03.2014 Gjykatës Administrative të Apelit.

21

TIRANE

4368/14

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE Kundër. ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE, ISSH, PETRIT BEHARI

‘’

 

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, ndaj Vendimit nr. 2245, datë 29.10.2013 të Gjykatës së Ape lit Tiranë.

22

TIRANE

1260/14

ARBEN ALIU Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër Vendimit nr. 100, datë 18.01.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

23

TIRANE

4012/14

SHOQERIA "ALBTELEKOM" SH.A Kundër. DEGA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ dhe

KOMISIONI I APELILMIT TATIMOR PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

‘’

Mospranim rekursi.

24

TIRANE

4721/14

ESTREF DERVISHI Kundër. AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE

‘’

Kolegji Administrativ i Gjykatës se Larte vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk është administrative

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte