REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 22.12.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 21 DHJETOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRES

00001/15

HAJDAR ZAJA – DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Tirane kundër vendimit nr. 1462 date 06.05.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

2

DURRES

00003/15

FLUTURA DIKO – DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Flutura Diko kundër vendimit nr. 994 date 24.03.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

3

DURRES

00008/15

MUHAMED MUÇA – INUK TIRANE, INUK DURRES

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes po pranë kësaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

4

DURRES

00012/15

KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE ( KESH) SH.A – DEGA E DOGANES DURRES – ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT DURRES

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe dërgimin e ceshtjes po pranë kësaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

5

DURRES

00013/15

GJERGJ SKUFI – DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR, DEGA DURRES, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TRANSPORTIT RRUGOR TIRANE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor Tirane kundër vendimit nr. 1751 date 13.05.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

6

TIRANE

01622/17

SHOQERIA "PASHTRIKU" SH.P.K - MINISTRIA E BUJQESISE, USHQIMIT DHE MBROJTJES SE KONSUMATORIT AVOKATURA E SHTETIT

Mospranim rekursi.

7

TIRANE

2254/15

SHOQERIA "APEX-AL" SH.A Kundër. DREJTORIA RAJONALE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ dhe DREJTORIA RAJONALE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ

Mospranim rekursi.

8

TIRANE

2534/15

DELINA JASINI Kundër. MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po pranë kësaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

9

TIRANE

2216/15

QENAN DUKA Kundër. BASHKIA TIRANE DHE KESHILLI I MINISTRAVE , AVOKATURA E SHTETIT, MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

10

TIRANE

02390/15

SHOQERIA "ALBANIANBEG AMBIENT" SH.P.K. Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE,- DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Mospranim rekursi.

11

TIRANE

00130/15

HANEM MOHAMED dhe ABDELAZIZ IBRAHIM - DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT, MINISTRIA E BRENDSHME

Çështja me nr. 00130/2015 ka dalë gabimisht në Dhomë Këshillimi sepse në bazë të vendimit datë 03.04.2018 kjo çështje ka kaluar me statusin gjyq.

Shqyrtimi i të cilës do të bëhet në një datë tjetër me shpallje.

12

SHKODER

1077/20

BASHKIA MALESI E MADHE Kundër. SHOQERIA PERMBARIMORE "GENERAL DEBT COLLECTION", PERMBARUESI SADI NEZAJ dhe AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Bashkia Malësi e Madhe kundër vendimit nr. 38 datë 26.05.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

SHKODER

1079/20

GJOVALIN PJETRI dhe ADJAN LULI, NIKOLIN MARKU, PAL LULI, SHKURT MARKU- INSPEKTORATI VENDOR I MBROJTJES SE TERRITORIT, PRANE BASHKISE

Prishjen e vendimit nr. 23 datë 20.02.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 1694 regjistri themeltar, datë 14.09.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.

14

SHKODER

2177/15

XHELADIN KULLASHI Kundër. ASHK SHKODER ne vend te :ZVRPP Shkoder- BILAL IDRIZI, NAZMI BRIJASHI,NAZMI HAXHIJA

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin e çështjes për rigjykim po në atë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

15

DURRES

2209/15

JONES SENEJA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE TIRANE dhe INSTITUTI I TE MITURVE KAVAJE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Instituti i të Miturve Kavajë, kundër vendimit nr. 807 datë 17.04.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

16

TIRANE

2182/15

EDUARD ÇIPA Kundër. DEGA E THESARIT TIRANE dhe MINISTRIA E FINANCAVE -PROKURORIA E KRIMEVE TE RENDA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Financave kundër vendimit nr. 1674 datë 07.07.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

17

TIRANE

2058/15

PERPARIM KASA Kundër. GJYKATA E LARTE E REPUBLIKES SE SHQIPERISE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Gjykata së Lartë kundër vendimit nr. 913 datë 27.02.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

18

VLORE

2093/15

LLAMBRO DUNI Kundër. ASHK VLORE ne vend te :ZVRPP VLORE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Llambro Duni, kundër vendimit nr. 1301(132) datë 04.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

19

TIRANE

1604/15

KLAUDIO LILA Kundër. DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SE PRONAVE PUBLIKE TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes së Pronave Tiranë kundër vendimit nr. 804 datë 17.04.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

20

TIRANE

2053/15

RUZHDI GJETOJA Kundër. KOMANDA E DOKTRINES DHE E STERVITJES

Prishjen e vendimit nr. 604 (221) datë 02.07.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit ne tjetër trup gjykues.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte