REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 19.10.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 19 TETOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

02449/14

ÇLIRIM JAUPAJ-DREJTORIA RAJONALE E SIGURMIEVE SHOQERORE TIRANE, INSITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit.

2

TIRANE

03761/14

SHOQERIA "DEA SECURITY" SH.P.K, SHOQERIA "NAZERI 2000" SH.P.K- AUTORITETI I KONKURRENCES, AVOKATURA E SHTETIT TIRANE

Mospranimin e rekursit.

3

SHKODER

04106/14

SHOQERIA "KULLA" SH.P.K- DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SHKODER

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe kthimin e çështjen për gjykim ne atë gjykate, me tjetër trup gjykues.

4

LEZHE

04306/14

NIKOLL GJONAJ- DRSSH LEZHE

Mospranimin e rekursit.

5

FIER

04490/14

SHOQERIA "GORREJA" -SH.P.KDREJTORIA RAJONALE TATIMORE FIER, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA E KESHILLIMIT DHE KOORDINIMIT NDERMINISTROR

Mospranimin e rekursit te palës paditëse.

6

TIRANE

04609/14

SHOQERIA "ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS" SH.P.K - DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit.

7

TIRANE

04691/14

EDMOND RRUSHI- QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE

Mospranimin e rekursit.

8

TIRANE

04693/14

SHOQERIA "KOHA JONE" SH.P.K - DEGA E DOGANES TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur dhe te Avokaturës se Shtetit.

9

TIRANE

00843/20

OSMAN CERA - DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE

Mospranimin e rekursit.

10

TIRANE

00842/20

YLBER ZENELI - DREJTORIA PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Mospranimin e rekursit.

11

TIRANE

00844/20

ORJON NALLBATI -. ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 199 paragrafi i dytë të Kodit të Procedurës Civile, vendosi të shtyjë shqyrtimin e kësaj çështje, për të bërë kalimin procedurial të palës se paditur Zyra Vendore e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tirane në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, Zyra Rajonale Tirane.

12

SHKODER

04658/14

GJERGJI NELI – BASHKIA SHKODER, AVOKATURA E SHTETIT – YMER BACINA, kalim procedurial i ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURISE TE PALUAJTSHE SHKODER në AGJENCIA SHTETERORE TE KADASTRES, ZYRA RAJONALE SHKODER

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Gjergji Neli.

13

TIRANE

00793/15

BLERINA BULICA - AVOKATURA E PERGJITHSHME E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Avokatura e Përgjithshme e Shtetit, kundër vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte