PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 19 SHKURT 2019

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

00591/15

SHKËLQIM RUGOVA - MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TRANSPORTIT RRUGOR

A.DVORANI

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe lënien ne fuqi te vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane.

2

DURRËS

00491/15

ARBEN IBRO - PREFEKTI I QARKUT DURRËS, AUTORITETI PORTUAL DURRËS

Shtyhet për mosformim të trupit gjykues.

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet me shpallje.

3

DURRËS

00448/15

XHEVAT HYLVIU - MINISTRIA E DREJTËSISË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE, INSTITUTI I TË MITURVE KAVAJË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Instituti i të Miturve Kavajë dhe Avokatura e Shtetit.

4

DURRËS

00485/15

BRUNILDA SALIKO - AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE TIRANË

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Agjensia e Kthimit e Kompensimit te Pronave dhe pala paditese Brunilda Saliko.

5

GJIROKASTËR

00371/15

LLUK QIRJAKO - DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR PËRMET

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Shërbimit Spitalor Përmet.

6

TIRANË

00314/15

ALBANA MALIKO - SHËRBIMI SOCIAL SHTETËROR

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Shërbimi Social Shtetëror.

7

KORÇË

00254/15

BEXHET DERVISHI - DREJTORIA RAJONALE E SHENDETËSISË KORCË

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Korçë.

8

DURRËS

00220/15

ISMAIL PREÇI - BORDI I KULLIMIT ELBASAN

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Bordi i Kullimit Elbasan.

9

KORÇË

00228/15

ILIR FRASHËRI - MINISTRIA E DREJTËSISË TIRANË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE TIRANË

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Avokatura e Shtetit.

10

TIRANË

00189/15

HYSNI MARA - ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë.

11

KORÇË

00179/15

PETRAQ GJOKA - DREJTORIA RAJONALE E KULTURËS KOMBËTARE KORÇË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Korçë.

12

TIRANË

00173/15

ARSEN MUÇA - DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK TIRANË

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

13

KORÇË

00161/15

MARSEL CECO - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E METEROLOGJISË TIRANË

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe lënien ne fuqi te vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Korçë.

14

SHKODËR

00144/15

RINA XHUXHA - PREFEKTI I QARKUT SHKODËR

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Prefekti i Qarkut Shkodër.

15

FIER

00145/15

EKATERINA ZARKA - PREFEKTI I QARKUT FIER

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Prefekti i Qarkut Fier.

16

TIRANË

00124/15

ARJAN DACI - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

17

DURRËS

00030/15

EUGEN GASHI - AUTORITETI KOMBËTAR I USHQIMIT

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditëse Eugen Gashi.

18

GJIROKASTËR

00110/15

DHIMITËR KRISTIDHI - MINISTRIA E DREJTËSISË TIRANË, ZYRA QËNDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane dhe Avokatura e Shtetit.

19

GJIROKASTËR

00033/15

SHQIPONJA GUMA - POSTA SHQIPTARE SH.A TIRANË

Kolegji Administrativ i Gjykatës se Larte vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk eshte administrative.

Dhe pasi u shqyrtuar vendosi: Mospranim Rekursi 

 

20

DURRËS

00038/15

SKËNDER ALIKOLLARI - BASHKIA DURRËS

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Durrës.

21

TIRANË

00078/15

MANJOLA DELIU - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.

22

TIRANË

00070/15

AFIJE GJONDEDAJ - SHËRBIMI SOCIAL SHTETËROR

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe lënien ne fuqi te vendimit te Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tirane.

23

LUSHNJE

04518/14

DHIMITËR MINO, MIMOZA ZELO - KOMISARIATI I POLICISË LUSHNJE, DREJTORIA E POLICISË QARKU FIER

A.DVORANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e e paditur Drejtoria e Policisë Qarku Fier.

24

TIRANË

04442/14

ILIR AGA - BASHKIA TIRANË, INSPEKTORIATI NDËRTIMOR E URBANISTIK PRANË BASHKISË TIRANË - DREJTORIA RAJONALE ALUIZNI PËR QARKUN TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditëse Ilir Aga.

25

TIRANË

04726/14

AJET CELIBASHI, AFËRDITA CELIBASHI - MINITSRIA E BRENDSHME, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditëse Ajet Celibashi dhe Afërdita Celibashi dhe pala e paditur Drejtoria e Policisë Qarku Tiranë.

26

DURRËS

04581/14

SHOQËRIA TREGTARE “ ADRIATIK NA&EM” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRËS, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës.

27

TIRANË

04741/14

SHOQERIA “ KLENSI “ SH.P.K -INSPEKTORIATI NDËRTIMOR E URBANISTIK BASHKIA TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditëse Shoqëria “ Klensi “ sh.p.k.

28

TIRANË

04489/14

SEFEDIN BITRI - AUTORITETI SHËNDETËSOR RAJONAL TIRANË, PËRMBARUESI GJYQËSOR ERMIR GODAJ

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditëse Sefedin Bitri.

29

GJIROKASTËR

04429/14

LINA VASO - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Tiranë.

30

TIRANË

04629/14

PËRPARIM GJEPALI - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË, DREJTORIA E APELIT TATIMOR NË DREJTORINË E PËRGJTHSHME TË TATIMEVE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Përparim Gjepali.

31

TIRANË

04729/14

TUSHE ZANI - KËSHILLI I MINITRAVE, MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE E INFRAKSTRUKTURËS TIRANË, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, AVOKATURA E SHTETIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

32

DURRËS

04660/14

XHEMAL LUSHAJ - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

33

DURRËS

04677/14

BASHKIM SALILLARI - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRËS, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRËS

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Bashkim Salillari.

34

TIRANË

04684/14

ALMA LINZA - MINISTRIA E FINANCAVE E R.SH

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Financave.

35

TIRANË

04732/14

SHOQËRIA “ DELIA GRUP” SH.P.K - INSPEKTORIATI NDËRTIMOR URBANISTIK KOMBËTAR, AVOKATURA E SHTETIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

36

TIRANË

04401/14

SHOQERIA “ AMC” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE, NJESIA E TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË TATIMEVE

Shtyhet për mosformim të trupit gjykues.

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet me shpallje.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte