PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 18 MAJ 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

1654/19

SHOQERIA "TOKA" Kundër. INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROJTJES SE TERRITORIT (IKMT)-
SHOQERIA "GENER 2" SH.P.K, Dragobia Energy shpk

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e ankimit te veçante te paraqitur nga Avokatura e Shtetit dhe personi i trete Dragobia Energy shpk nga vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane

2

TIRANE

00056/19

SHOQERIA "ROMANO PORT" SH.A Kundër. MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE, PORTI MBM SHA,


SHOQERIA "ANIJET E SHERBIMIT DETAR" SH.A

‘’

Mospranimin e ankimit te veçante te paraqitur nga pala e paditur dhe personat e trete ndaj vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane

3

TIRANE

00867/19

KUJTIM HALILI Kundër. BASHKIA KRUJE

‘’

Mospranimin e ankimit te veçante te paraqitur nga pala e paditur e ndaj vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane

4

TIRANE

02142/19

SHOQERIA "TOBACCO HOLDING GROUP" SH.P.K Kundër. DEGA E DOGANES TIRANE dhe Të Tjerë

‘’

Mospranimin e ankimit te veçante te paraqitur nga pala e paditur ndaj vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane

5

TIRANE

00110/19

SHOQERIA "ROMANO PORT" SH.A Kundër. MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE, PORTI MBM SHA,, MTI, MFE, MTM, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e ankimit te veçante te paraqitur nga pala e paditur Porti MBM sha, dhe MFE ndaj vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane

6

TIRANE

00777/19

SHOQERIA "EUROIL" SH.A Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e ankimit te veçante te paraqitur nga pala e paditur ndaj vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane

7

TIRANE

01075/19

REDIFE FETI- DRRSH DIBER, ISSH TIRANE

‘’

Mospranimin e ankimit te veçante te paraqitur nga pala e paditur ndaj vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane

8

TIRANE

02302/19

LULZIM HAJDINI-AKU, DREJTORIA RAJONALE E AKU,

‘’

Mospranimin e ankimit te veçante te paraqitur nga Avokati i Shtetit ndaj vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane

9

TIRANE

02103/19

SHOQERIA "TOBACCO HOLDING GROUP" SH.P.K Kundër. DEGA E DOGANES TIRANE dhe Të Tjerë

‘’

Mospranimin e ankimit te veçante te paraqitur nga pala e paditur ndaj vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane

10

SHKODER

0068/19

SUBJEKTI SULTANE TALANI- DRT SHKODER, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, DREJTORIA APELIMIT TATIMORE

‘’

Mospranimin e ankimit te veçante te paraqitur nga pala e paditur ndaj vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Shkoder

11

Adm. APEL TIRANE

00964/19

PETRITI KUTROLLI ETJ, - ATP, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e ankimit te veçante te paraqitur nga Avokati i Shtetit ndaj vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

12

TIRANE

02249/18

BESNIKU SHPK- DRT E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DAPELIMIT TATIMORE

‘’

Mospranimin e ankimit te veçante te paraqitur nga pala e paditur dhe Avokati i Shtetit ndaj vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane

13

TIRANE

02251/18

PROVINCA FRANCESKANE "ZONJA NUNCIATE" Kundër. ASTRIT GJINI dhe Të Tjerë

‘’

Mospranimin e ankimit te veçante te paraqitur nga pala e paditur ndaj vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane

14

TIRANE

02348/18

SHOQERIA "AGRIPO" SH.P.K Kundër. DEGA E DOGANES TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE DHE AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e ankimit te veçante te paraqitur nga pala e paditur dhe Avokati i Shtetit ndaj vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane

15

KORÇË

01193/19

SUBJEKTI "AVNI LUSHKA" PERSON FIZIK Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE dhe Të Tjerë

‘’

Mospranimin e ankimit te veçante te paraqitur nga pala paditëse ndaj vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Korçë

16

TIRANE

02421/18

SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A. Kundër. BASHKIA KRUJE

‘’

Mospranimin e ankimit te veçante te paraqitur nga pala e paditur ndaj vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane

17

SHKODER

02762/18

SHOQERIA "TAFAJ" SH.P.K Kundër. DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE LEZHE dhe Të Tjerë

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative et Shkalles se Pare Shkodër dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

18

TIRANE

01073/19

AGIM MICI Kundër. ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative et Shkalles se Pare Tirane dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

19

TIRANE

02283/18

GJET MAMLI Kundër. NDOC TOTA dhe Të Tjerë

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative et Shkalles se Pare Tirane dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

20

DURRES

01611/18

SELAMI IBRAHIMI Kundër. ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT DURRES dhe Të Tjerë

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative et Shkalles se Pare Durrës dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

21

TIRANE

01132/18

ALBANA HAZIZAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE dhe Të Tjerë

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative et Shkalles se Pare Tirane dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

22

SHKODER

01374/18

IZET ALIJAHEJ Kundër. KOMISIONI VENDOR I VERIFIKIMIT TE TITUJVE TE PRONESISE PRANE INSTITUCIONIT TE PREFEKTIT TE QARKUT dhe Të Tjerë

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative et Shkalles se Pare Shkodër dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

23

TIRANE

02872/18

THOMA THEODHOSI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative et Shkalles se Pare Tirane dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

24

SHKODER

00973/13

SELAUDIN HEBOVIJA Kundër. NJESIA ADMINISTRATIVE RRETHINA, BASHKIA SHKODER

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative et Shkalles se Pare Shkoder dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte