Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative në dhomë këshillimi, datë 15 Shkurt 2021

15.02.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 15 SHKURT 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

GJYKATA KUSHTETUESE

00707/16

Kërkues: DORIANA DARAKU – PADITËS – DORIANA DARAKU- I PADITUR: BASHKIA TIRANË

S.SADUSHI

Ndryshimin e vendimit të Komisionit të Shërbimit Civil dhe të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe rrëzimin e padisë.

2.

GJIROKASTËR

00565/15

POLIMER ÇEÇI – BASHKIA HIMARË ( ish KOMUNA LUKOVE, ZYRA E ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SË TOKËS)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Polimer Çeçi, ndaj vendimit nr. 4593, datë 23.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

3.

KRUJË

00625/15


ONE TELECOMMUNICATIONS-

(ish SHOQËRIA “ AMC” SH.A - BASHKIA LAC

Prishjen e vendimit nr. 4500, datë 15.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe pushimin e çështjes.

4.

BERAT

00784/15

ASTRIT XHUVELI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMVE BERAT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Berat, ndaj vendimit nr. 3701, datë 08.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

5.

TIRANË

00787/15

SHOQËRIA “ KEMPIXH” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria Kempixh sh.p.k, ndaj vendimit nr. 4444, datë 10.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6.

DURRËS

01523/15

ARMANDO REXHEPI, ISA KAJA –MINISTRIA E FINANCAVE TIRANË, DEGA E THESARIT DURRËS, PROKURORIA E RRETHIT DURRËS

Prishjen e vendimit nr. 127, datë 10.02.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

7.

TIRANË

01941/15

DORIANA DORAKU - BASHKIA TIRANË

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe vendimit të gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

8.

DURRËS

00018/15

KOORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE SH.A – DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE, DEGA E DOGANES DURRES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse KESH sh.a, ndaj vendimit nr. 1962, datë 20.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

9.

DURRËS

00020/15

KIMETE MULLAHI – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DURRËS

Prishjen e vendimit nr. 1568, datë 07.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 2574, datë 12.10.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

10.

DURRËS

00021/15

FREDERIK TUFA- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DURRËS, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Durrës, ndaj vendimit nr. 1715, datë 13.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

11.

TIRANË

00022/15

NIKO KORI – AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE TIRANE – ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga avokatura e shtetit, ndaj vendimit nr. 2819, datë 04.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

12.

DURRËS

00026/15

XHEMAL SALIAJ– PROKURORIA E PËRGJITHSHME

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshilli), shtyhet për një datë tjetër me shpallje, për shkak të mosformimit të trupit gjykues me 5 gjyqtar.

13.

TIRANË

01176/14

GËZIM PAJO – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Prishjen e vendimit nr. 321, datë 06.02.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit.

JURIDIKSION – KOMPETENCA – SIGURIM PADIE

DATË 15 SHKURT 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

14

GJIROKASTER

01146/20

SHOQERIA COGREN SH.P.K – AGJENCIA SHTETERORE E KADSTRES, DREJTORIA VENDORE SARANDE, SHOQERIA BINO&HOXHA SH.P.K, AVOKATURA E SHTETIT

SOKOL SADUSHI

Lënien në fuqi të vendimit nr. 361, (85-2020-913), datë 27.10.2020 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër.

15

GJIROKASTER

0009/21

STEFAN LLAMBRI, SPIRO VJERI, ODHISE MEKSHI, ARDIANA VJERI, DHIMO VJERI, KUJTIM VJERI, ASH.K ZYRA VENDORE SARANDE- RIVIERA KAKOME SH.P.K, RIVIERA SH.P.K, LUAN LEKA, DRITAN CELAJPrishjen e vendimit nr. 322, date 07.10.2020 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

16

DURRES

0024/21

SHOQERIA RADA OIL INDUSTRT SH.P.K – INSPEKTORIATI SHTETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL, MINISTRIA E INFRAKSTRUKTURES DHE ENERGJISE, AVOKATURA E SHTETIT

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte