PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 15 QERSHOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

SHKODER

2265/18

LACAJ SH.P.K. -

DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE LEZHË

DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANË MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË

AVOKATURA E SHTETIT

S. SADUSHI

Prishjen Vendimit Nr. 437, datë 08.06.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim pranë kësaj gjykate me tjetër trup gjykues.

2

VLORE

00377/20

ERISELDA LESKAJ-

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

‘’

Përcaktimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier si gjykata kompetente për shqyrtimin e kësaj çështje.

Prishjen e Vendimit nr. 62-2019-6339 (1743), datë 11.12.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit në po atë gjykatë

3

GJIROKASTER

00359/20

GENTIAN ZERA- BASHKIA SARANDË

‘’

Përcaktimin e Gjykatës së Apelit Gjirokastër si gjykata kompetente për shqyrtimin e kësaj çështje.

Prishjen e Vendimit nr. 103, datë 24.09.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit në po atë gjykatë.

4

GJIROKASTER

02271/19

SIHAT ALUSHAJ,

KRENAR ALUSHAJ,

ÇERÇIZ ALUSHAJ

- DREJTORIA VENDORE E AGJENCISË SHTETËRORE TË KADASTRËS SARANDË (SEKSIONI I ALUIZNI)

BUJAR ALLUSHI

ILIRJAN ALLUSHI

‘’

Prishjen e Vendimit Nr. 531, datë 30.10.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes në atë gjykatë, me trup gjykues tjetër për vazhdimin e gjykimit.

5

TIRANE

00459/18

BAFTJAR HAJDINI-ISSH TIRANE, KEMPI EPROR TIRANË

‘’

Mospranimin e ankimit të veçantë të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër Vendimit Nr. 5628/620 (31138-07036-80) Regjistri Themeltar, datë 06.02.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

6

TIRANE

01979/19

RUDINA KRAJA

- ENVER SHTËPANI

FOJE SHTËPANI

AIDA SHTËPANI

EUGEN SHTËPANI

AUREL SHTËPANI

VJOLLCA SHTËPANI

FLOGERT SHTËPANI

ENKELEDA SHTËPANI

TOMORR SHTËPANI

NAXHIJE SHTËPANI

EDMOND SHTËPANI

Z. URIM SHTËPANI

ZNJ. MIRANDA SHTËPANI

ERVIN SHTËPANI

ENKELEDA NOZLLI

HAJRIE RANJA

- DREJTORIA VENDORE E AGJENCISË SHTETËRORE TË KADASTRËS TIRANA RURALE

AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Prishjen Vendimit Nr. 2691 (80-2019-2628) Vendimi, datë 16.07.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe pushimin e gjykimit të çështjes.

7

TIRANE

01743/18

N & N SH.P.K.

- DREJTORIA E TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ

DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË

DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR

AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Prishjen e Vendimit Nr. 2043, datë 28.05.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes në atë gjykatë dhe para të njëjtit trup gjykues për vazhdimin e gjykimit

8

TIRANE

00154/19

Z. LULËZIM VLADI

- AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONËS

‘’

Mospranimin e ankimit të veçantë të palës paditëse, z. Lulëzim Vladi, kundër Vendimit nr. 214 (31156-02196-86-2018)/2, datë 04.10.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit.

Mospranimin e ankimit të veçantë të palës paditëse, z. Lulëzim Vladi, ndaj Vendimin Nr. 214 (31156-02196-86-2018), datë 10.07.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit

9

TIRANE

00093/19

BAJRAM NELA-BASHKIA TIRANE

Prishjen e Vendimit Nr. 80-2016-1112 CCMIS Regjistri Themeltar, datë 09.03.2016 i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë dhe me të njëjtin trup gjykues.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte