PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 15 QERSHOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

VLORE

00105/20

ARISTIDHI GORO-MINISTRIA FINANCAVE, DREJTORIA E SHITJES SE PRONAVE PUBLIKE, SOFIA TODHERI MARIO TODHERI, LUCJANO TODHERI-AVOKATURA E SHTETIT, KISHA AUTOQEFALE SHQIPTARE

‘’

Mospranimin e ankimit ndaj vendimit te ndërmjetëm

2

SHKODER

01703/19

SHOQERIA K.F VLLAZNIA SHA, -DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SHKODER

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te shkalles se pare Shkodër, dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit pranë kësaj gjykate tjetër trup gjykues

3

KORÇE

01771/19

KLUBI SHUMSPORTESH BASHKIA POGRADEC- DRTATIMORE KORÇE

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te shkalles se pare Korçë , dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit pranë kësaj gjykate tjetër trup gjykues

4

KORÇE

02252/19

SHOQËRIA FIX PRO SHPK- DEGA DOGANES KAPSHTICE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te shkalles se pare Korçë , dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit pranë kësaj gjykate me te njëjtin trup gjykues

5

DURRES

00365/20

BESNIK GJANA-DR TATIMEVE DURRES, DREJTORIA E APELIMIT TATIMORE

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te shkalles se pare Durrës dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit pranë kësaj gjykate me te njëjtin trup gjykues

6

SHKODER

00229/20

TONIN DODAJ-BASHKIA VAU DEJES,-KVVTP PREFEKTURA E QARKUT SHKODER, MIRE DODA, ORJAL DODAJ, ALBENC DODAJ

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Shkodër dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit pranë Gjykatës se Rrethit Gjyqësore Shkodër

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte