REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 13.10.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 12 TETOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

3553/14

MERUSHE SHPATA-KOMISIONI QENDROR I CAKTIMIT TE AFTESIVE PER PUNE(KMCAP), DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, TIRANE

SOKOL SADUSHI

Pezullimin e gjykimit derisa te shprehet Gjykata Kushtetuese për kushtetueshmerine e nenit 35 pika 1 e Ligjit 7703/1993

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte