PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NË DHOME KËSHILLIMI

DATË 11 MAJ 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

VLORE

01065/18

ISMAIL DEMAJ- DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SE TOKES PRANE KESHILLIT TE QARKUT FIER, AVOKATURA E SHTETIT

S. SADUSHI

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe dërgimin e çështjes në atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit me të njëjtin trup gjykues.

2

TIRANE

00844/18

RIDVAN SOKOLI – BASHKIA TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E GJENDJES CIVILE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit me të njëjtin trup gjykues.

3

DURRES

01025/18

NAIM GJOKA – BASHKIA DURRES, KOMISIONI I VERIFIKIMIT TE TITUJVE TE PRONESISE PRANE PREFEKTIT TE QARKUT DURRES

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë asaj gjykate dhe të njëjtit trup gjykues.

4

TIRANE

00846/18

AZEM TRUNI – AGJENCIA E LEGALIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE NDERTIMORE INFORMALE, DREJTORIA KAMEZ VORE

Mospranimin e rekursit të drejtpërdrejtë kundër vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë

5

TIRANE

01796/18

SHOQERIA T.N.T PREES ALBANIA SH.P.K – DEGA E DOGES RINAS, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranim ankimi

6

GJIROKASTER

01615/18

LUBRICA – 2 P SH.A – DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SARANDE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

7

GJIROKASTER

02534/18

SELIM LENA – KOMISARIATI I POLICISE SARANDE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

8

TIRANE

01579/18

SAMI GOLEMI – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

9

TIRANE

01677/18

MICRO CREDIT ALBANIA SH.A – ZYRA VENDORE E PASURISE TE PALUAJTSHME TIRANE ETJ

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

10

TIRANE

02973/18

JASHAR FEJZA – BASHKIA TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

11

GJIROKASTER

01258/18

ARTA SOTIRIU - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE LAPRAKE ETJ

Mospranimin e ankimit të pales paditëse Arta Sotiriu.

12

DURRES

02279/18

SHOQERIA TELEKOM ALBANIA SH.A – BASHKIA ELBASAN ETJ

Mospranim ankimi

13

TIRANE

02101/18

SHOQERIA I.T.S.G.A SH.A – DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ ETJ

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

14

TIRANE

02752/18

ANISA HOSHI – DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Lënien në fuqi të vendimit Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte