Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative në dhomë këshillimi, datë 11 Janar 2021

12.01.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 11 JANAR 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

03886/14

EFTALI QURKU – AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ish -AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

S. Sadushi

Kaluar për shqyrtim ne Kolegjin Civil me vendimin e datës 21.09.2020

2

TIRANE

00707/15

A.SH.K TIRANE – ish PREFEKTI I QARKUT TIRANE - LULZIM KAMBERI - YLLKA KAMBERI, A.SH.K TIRANE ish -ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME TIRANE

Shtyrjen e seancës për ne një date tjetër me shpallje

3

ELBASAN

00776/15

QAMIL LICI – AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES TIRANE- ish Z.Q.R.P.TIRANE, AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES ELBASAN – ish Z.V.R.P.P ELBASAN, - ANILA LICI, ANTONIO LICI, ARBER LICI

Mospranimin e rekursit paraqitur nga Qamil Lici, Sofije Lici kundër vendimit nr. 3883 datë 22.10.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

TIRANE

02406/15

ALTIN GJANA – MINISTRIA E DREJTESISE - GJYKATA E APELIT TIRANE, ZYRA E ADMINISTRIMIT TE BUXHETIT GJYQESOR

Mospranimin e rekursit paraqitur nga Avokatura e Shtetit Tirane kundër vendimit nr. 1639 datë 02.07.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

TIRANE

02430/15

PELLUMB MOLLA- DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E SHERBIMIT PER CESHTJET E BRENDSHME DHE ANKESAT PRANE MINISTRISE SE BRENDSHME, MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME

Mospranimin e rekursit paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë se Shtetit kundër vendimit nr. 1869 datë 14.03.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

 

6

TIRANE

02506/15

SHOQERIA "TIRANA BUTAN" SH.A - DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit paraqitur nga Shoqëria "Tirana Butan" Sh.A kundër vendimit nr. 4462 datë 11.12.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

 

7

VLORE

02160/15

MUHAMET PONI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, TIRANE

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes ne po atë gykate por me tjeter trup gjykues

8

TIRANE

04678/14

DRITAN GRIPSHI – PRESIDENTI I REPUBLIKES, PROKURORI I PERGJITHSHEM

Mospranimin e rekursit paraqitur nga Presidenti i Republikës dhe Prokurori i Përgjithshëm kundër vendimit nr. 3920 datë 24.10.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

 

9

DURRES

00199/15

A.SH.K TIRANE ish PREFEKTI I QARKUT TIRANE, FATIME XHELEZI – A.SH.K KAVAJE –ish ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME KAVAJE - MUSTAFA KOKA, ADEM DAKOLI, EDUART CELA

-Shtyrjen e seancës gjyqësore dhome këshillimi për me ne një date tjetër shpallje

10

VLORE

00175/16

VIKTOR DAVIDHI - BASHKIA LUSHNJE

Mospranimin e rekursit paraqitur nga pala paditese Viktor Davidhi kundër vendimit nr. 2290 datë 29.10.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

 

11

TIRANE

00296/16

DILAVER NEZAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Prishjen e vendimit nr. 1605 date 08.05.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 197 date 23.01.2014 te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane

12

VLORE

01764/16

AGRON MUCO - BASHKIA LUSHNJE

Prishjen e vendimit nr. 824 date 21.04.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes ne po atë gykate por me tjeter trup gjykues

13

KURBIN

01392/15

A.SH.K LEZHE – ish -PREFEKTI I QARKUT LEZHE, KOMISIONI VENDOR I VLERESIMIT TE TITUJVE TE PRONESISE - SABRI TAGA, A.SH. KURBIN ish -Z.R.P.P. KURBIN, BASHKIA KURBIN ish-KOMUNA MILOT

-Shtyrjen e seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për me ne një date tjetër shpallje.

14

GJIROKASTER

00455/16

GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR PERMET – KLEMENT TELO, MIKAIL LILE, SHPENDI BAKUSHLLARI, MINUSHE COBO, LIRI MITI, BASHKIA PERMET – A.SH.K PERMET- ish ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME PERMET, KUDRET KAPO, GEZIM PROKO, YLLKA PROKO, LUIZA HALILI, HANUSHE MUHAMETAJ, ERMAL MUHAMETAJ, GRISELDA MUHAMETAJ, ZYRA VENDORE E AVOKATES SE SHTETIT GJIROKASTER

Mospranimin e rekursit paraqitur nga te paditurit kundër vendimit nr. 2653 datë 19.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

15

TIRANE

01326/16

SHOQERIA "QUFAJ CO" SH.P.K. - MINISTRIA E FINANCAVE, SHOQERIA "RAIFFEISEN BANK AL" SH.A.

Mospranimin e rekursit paraqitur nga Ministria e Financave kundër vendimit nr. 2211 datë 13.07.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

16

FIER

01451/16

TUSHE QALLIU - MINISTRIA E FINANCAVE, DEGA E THESARIT FIER - PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR FIER

Mospranimin e rekursit paraqitur nga Tushe Qalliu kundër vendimit nr. 1458 datë 01.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

17

GJYKATA KUSHTETUESE

00979/17

FLORIAN SHTALBI - MINISTRIA E FINANCAVE, DEGA E THESARIT GJIROKASTER

-Shtyrjen e seancës gjyqësore dhome këshillimi për me date 08.02.2021 ora ne varësi te listës

-Te njoftohet pala paditëse Florian Shtalbi

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte