Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative në dhomë këshillimi, datë 09 Nëntor 2020

10.11.2020

  PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË D HOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI ADMINISTRATIV

 

 

 

DATE 09 NENTOR 2020

NR.

RRETHI

NR.AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

U VENDOS

1

TIRANË

00844/20

ORJON NALLBATI-AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, ZYRA RAJONALE TIRANË në vend të ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Agjensia Shtetërore e Kadastrës, kundër vendimit 1891 dt.20.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte